Strādā vesels

Materiāli

Šajā sadaļā ir pieejams plašs materiālu klāsts par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem. Šeit atradīsiet gan literatūru darba aizsardzības jomas speciālistiem, gan uzskates līdzekļus un informatīvos materiālus darbinieku izglītībai un informēšanai. Visus materiālus variet meklēt pēc to veida (piemēram, plakāti vai grāmatas u.tml.) vai, izmantojot filtru, pēc to tēmas, nozares vai riska faktoriem – izmantojiet zemāk pieejamo filtru.

+Filtrēt

Riska faktori

NozaresTēmas


Informatīvie materiāli (0)

Šajā kategorijā nav materiālu, kas atbilst Jūsu pieprasījumam.

Infogrammas (0)

Šajā kategorijā nav materiālu, kas atbilst Jūsu pieprasījumam.

Rīki risku novērtēšanai (0)

Šajā kategorijā nav materiālu, kas atbilst Jūsu pieprasījumam.

Mācību materiāli (0)

Šajā kategorijā nav materiālu, kas atbilst Jūsu pieprasījumam.

Grāmatas (0)

Šajā kategorijā nav materiālu, kas atbilst Jūsu pieprasījumam.
 • Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā

  LDDK pētījums (2021. gads)

 • Mācību grāmata "Bīstamo vielu lietošanas drošība"

  Autores - Valentīna Urbāne, Skaidrīte Lavendele

 • Pētījums "Darba apstākļi un riski Latvijā 2019–2021"

  Pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā 2019-2021” mērķis bija noskaidrot aktuālo situāciju darba attiecību un darba aizsardzības jomā, analizēt iegūtos datus dinamikā un izstrādāt priekšlikumus tiesiskā regulējuma vai tā praktiskās ieviešanas uzlabošanai. Identificējot būtiskākos problēmu cēloņus un iespējamos risinājumus, pētījums sniedz informāciju, kas palīdz īstenot kvalitatīvu un uz mērķi orientētu politiku darba attiecību un darba aizsardzības jomā. Pētījums tika veikts darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros. Pētījumu “Darba apstākļi un riski Latvijā 2019–2021” veica pētnieku grupa, kurā ietilpa SIA “TNS Latvia” un Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta speciālisti un pētnieki.

 • Pētījums "Darba apstākļi un riski Latvijā, 2017-2018"

  Pēc Valsts darba inspekcijas pasūtījuma tika veikts pētījums "Darba apstākļi un riski Latvijā, 2017-2018" Pētījuma mērķis bija noskaidrot aktuālo situāciju darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, analizēt iegūtos datus dinamikā un izstrādāt priekšlikumus esošās situācijas uzlabošanai. Pētījums parāda modernizētām darbavietām un jaunradītām profesijām raksturīgo darba vides riska faktoru ietekmes palielināšanos. Kaut arī situācija Latvijas uzņēmumos un iestādēs darba aizsardzības jomā turpina uzlaboties, pētījumā apkopotie dati rāda, ka turpina palielināties pirmreizēji reģistrēto arodslimnieku un arodslimību skaits, turklāt ievērojami pieaudzis reģistrēto skeleta, muskuļu un saistaudu sistēmas arodslimību skaits. Pētījums arī ietver ekspertu ieteikumus situācijas uzlabošanai Latvijā. Ar pētījuma tematiskajiem pielikumiem var iepazīties VDI tīmekļa vietnē: https://www.vdi.gov.lv/lv/petijumi

 • Pētījums “Letālo nelaimes gadījumu darbā, kuri nav tieši saistīti ar darba vides faktoriem, cēloņi"

  Pētījumā analizēti letālie nelaimes gadījumi darba vietā, kuru cēlonis saskaņā ar ārstniecības iestādes izveidotas ārstu komisijas arodslimībās atzinumu nav darba vides riska faktoru iedarbības rezultāts, jeb nodarbinātais miris darba vietā. Pētījuma rezultāti ietver ekspertu ieteikumus situācijas uzlabošanai. Pētījuma gaitā tika veikta statistikas datu analīze, analizēti letālo nelaimes gadījumu bez acīmredzamām traumām akti, veiktas iedzīvotāju aptaujas un intervijas ar nozaru ekspertiem, ārstiem un nodarbinātajiem.

 • Pētījums „Jaunās nodarbinātības formas un to piemērošana praksē”

  Pētījuma „Jaunās nodarbinātības formas un to piemērošana praksē” mērķis bija uzlabot izpratni par jauno nodarbinātības formu piemērošanu praksē un, balstoties uz situācijas analīzi, iegūt priekšlikumus sekmīgākai šādu formu izmantošanai.

 • Pētījums "Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā"

  Pētījuma mērķis bija izanalizēt darba strīdu izšķiršanas mehānismu pilnveidošanas iespējas, izvērtēt esošo darba strīdu izmantošanas efektivitāti un iespējas pilnveidot pašreizējo darba strīdu izšķiršanas kārtību gan no institucionālā, gan arī no procesuālā viedokļa.

 • Eiropas uzņēmumu apsekojums par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER)

  1.pētījums (2009.gads); 2.pētījums (2014.gads)

 • ES aptauja par drošību un veselību (2013.gada aptauja)

  Dati par Latviju un citām ES dalībvalstīm

 • ES aptauja par drošību un veselību (2012.gada aptauja)

  Dati par Latviju un citām ES dalībvalstīm

 • ES aptauja par drošību un veselību (2009.gada aptauja)

  Dati par Latviju un citām ES dalībvalstīm

 • Pētījums "Darba apstākļi un riski Latvijā, 2009-2010"

  Pētījuma «Darba apstākļi un riski Latvijā, 2009.–2010.» mērķis bija veikt darba aizsardzības sistēmas attīstības analīzi dinamikā, izvērtējot 2005.–2007. gadā līdzīgā pētījumā sniegto priekšlikumu īstenošanu. Šis pētījums sniedz papildu analītiskos datus arodveselības, darba drošības un darba tiesisko attiecību jomā, kas var kalpot par pamatu racionālu un efektīvu lēmumu pieņemšanai nodarbinātības un sociālās politikas programmu radīšanai un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

 • Pētījums "Darba apstākļi un riski Latvijā, 2005-2007"

  Pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā” mērķis bija radīt analītisko bāzi arodveselības, darba drošības un darba tiesisko attiecību jomā, kas kalpotu par pamatu racionālu un efektīvu lēmumu pieņemšanai nodarbinātības un sociālās politikas programmu radīšanai un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Pētījuma laikā veiktas iedzīvotāju, darba devēju, darba aizsardzības speciālistu, nodarbināto (t.sk. īpaši aizsargājamo un sociāli atstumto grupu pārstāvju), kā arī veselības aprūpē nodarbināto aptaujas, pieejamo arodveselības un darba drošības datu bāzu analīze, veikto pētījumu, kā arī objektīvās situācijas (veikto laboratorisko mērījumu) analīze, kas nodrošina iespēju balstīt darba aizsardzības politikas programmu izstrādi uz pētījuma rezultātiem.

 • Pētījums "Pašnodarbinātība Latvijā"

  2018.gada pētījuma rezultāti

 • Pētījums "Aktīvā novecošanās darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai"

  Labklājības ministrijā ar Eiropas Savienības atbalstu īstenoja aktīvās novecošanās jomas projektu (Pasaules bankas pētījums)

 • Study "Work conditions and risks in Latvia, 2012-2013" (A4, 139 lpp.)

  Objective of the Study “Work conditions and risks in Latvia, 2012-2013” was to carry out analysis of the development of labour safety system in dynamics by evaluation implementation of the proposals provided in similar studies both in 2005–2007 and in 2009–2010. This Study shall provide additional analytic data in the fields of occupational health, occupational safety and legal labour relations to be potentially serving as a background for adoption of rational and effective decisions for the creation of employment and social policy programs and provision of sustainable development, as well as improvement of the situation of occupational health and safety in different target groups (for example, youth, micro-enterprises etc.).

 • Pētījums "Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012-2013" (A4, 139 lpp.)

  Pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012–2013” mērķis bija veikt darba aizsardzības sistēmas attīstības analīzi dinamikā, izvērtējot gan 2005.–2007. gadā, gan 2009.–2010. gadā līdzīgos pētī­ jumos sniegto priekšlikumu īstenošanu. Šis pētījums sniedz papildu analītiskos datus arodveselības, dar­ ba drošības un darba tiesisko attiecību jomā, kas var kalpot par pamatu racionālu un efektīvu lēmumu pieņem šanai nodarbinātības un sociālās politikas pro ­ grammu radīšanai un ilgtspējīgas attīstības nodroši­ nāšanai, kā arī darba aizsardzības situācijas uzlabošanai dažādās mērķgrupās (piemēram, jauniešiem, mikro­ uzņēmumiem u. c.).

 • Psihosociālā darba vide

  Informatīvajiem materiāliem ir rekomendējošs raksturs – tie nav juridiski saistoši, tādēļ pirms to pielietošanas pārliecinieties, vai normatīvie akti, kas minēti materiālos, joprojām ir aktuāli un tajos nav veiktas izmaiņas

 • Ergonomika
 • Darba higiēna

  Informatīvajiem materiāliem ir rekomendējošs raksturs – tie nav juridiski saistoši, tādēļ pirms to pielietošanas pārliecinieties, vai normatīvie akti, kas minēti materiālos, joprojām ir aktuāli un tajos nav veiktas izmaiņas

 • Darba drošība

  Informatīvajiem materiāliem ir rekomendējošs raksturs – tie nav juridiski saistoši, tādēļ pirms to pielietošanas pārliecinieties, vai normatīvie akti, kas minēti materiālos, joprojām ir aktuāli un tajos nav veiktas izmaiņas

 • Darba apstākļi un veselība darbā

  Informatīvajiem materiāliem ir rekomendējošs raksturs – tie nav juridiski saistoši, tādēļ pirms to pielietošanas pārliecinieties, vai normatīvie akti, kas minēti materiālos, joprojām ir aktuāli un tajos nav veiktas izmaiņas

 • Darba aizsardzības apmācību metodes

  Informatīvajiem materiāliem ir rekomendējošs raksturs – tie nav juridiski saistoši, tādēļ pirms to pielietošanas pārliecinieties, vai normatīvie akti, kas minēti materiālos, joprojām ir aktuāli un tajos nav veiktas izmaiņas

 • Darba devēja rokasgrāmata

  Informatīvajiem materiāliem ir rekomendējošs raksturs – tie nav juridiski saistoši, tādēļ pirms to pielietošanas pārliecinieties, vai normatīvie akti, kas minēti materiālos, joprojām ir aktuāli un tajos nav veiktas izmaiņas

 • Grāmata "Darba Medicīna"

  Maija Eglīte. Otrais pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga, 2011. Informatīvajiem materiāliem ir rekomendējošs raksturs – tie nav juridiski saistoši, tādēļ pirms to pielietošanas pārliecinieties, vai normatīvie akti, kas minēti materiālos, joprojām ir aktuāli un tajos nav veiktas izmaiņas

Prezentācijas (0)

Šajā kategorijā nav materiālu, kas atbilst Jūsu pieprasījumam.

Plakāti (0)

Šajā kategorijā nav materiālu, kas atbilst Jūsu pieprasījumam.

Multimēdiji (0)

Šajā kategorijā nav materiālu, kas atbilst Jūsu pieprasījumam.

Raksti (0)

Šajā kategorijā nav materiālu, kas atbilst Jūsu pieprasījumam.

Citi (0)

Šajā kategorijā nav materiālu, kas atbilst Jūsu pieprasījumam.