Strādā vesels

Vai OVP kartes var parakstīt elektroniski?

2021. gada 8. janvārī

Jautājums

Vai obligāto veselības pārbaužu (OVP) kartes var sagatavot un parakstīt elektroniski?

Atbilde

Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumu Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (turpmāk - MK noteikumi Nr.219) 20.punkts nosaka, ka, nosūtot uz obligāto veselības pārbaudi, darba devējs izsniedz nodarbinātajam veselības pārbaudes karti (MK noteikumu Nr.219 3.pielikums) divos eksemplāros, iepriekš aizpildot veselības pārbaudes kartes I sadaļu “Norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi”. Savukārt MK noteikumu Nr.219. 42. punkts nosaka, ka arodslimību ārsts pēc tam, kad saņemti izmeklējumu un speciālistu apskates rezultāti un veikta personas izmeklēšana, sniedz atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, aizpildot abos veselības pārbaudes kartes eksemplāros II sadaļu “Atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam”. Vēršam uzmanību, ka, lai arī MK noteikumos Nr.219 nav ietvertas tiešas norādes uz to, ka norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi un atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam var tikt sastādīts elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu, tomēr tas, ka šādā veidā var noformēt minēto dokumentāciju, izriet no citiem tiesību aktiem.
Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 6. panta 7. punktu, organizējot darba aizsardzību uzņēmumā, darba devējam ir tiesības izmantot informācijas tehnoloģiju risinājumus ar darba aizsardzību saistīto procesu dokumentēšanā. Ar darba aizsardzību saistītos elektroniskos dokumentus paraksta atbilstoši elektroniskus dokumentus regulējošiem normatīvajiem aktiem. Darba devējs nodrošina valsts uzraudzības un kontroles iestādēm iespēju piekļūt ar darba aizsardzību saistītajiem elektroniskajiem dokumentiem un pārliecināties par to autentiskumu un integritāti. Strīda gadījumā darba devējam ir pienākums pierādīt, ka attiecībā uz elektronisko dokumentu un elektronisko parakstu ir ievērotas normatīvo aktu prasības. MK noteikumi Nr.219 izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 15.panta pirmo daļu.
Dokumenta juridiskā spēka esības jēdzienu un kritērijus nosaka Dokumentu juridiskā spēkā likums. Šī likuma 4.pantā noteikti dokumentā iekļaujamie rekvizīti, lai dokumentam būtu juridisks spēks (obligātie rekvizīti ir iekļaujami arī elektroniskā dokumentā). Dokumentu juridiskā spēkā likuma 5.panta pirmajā daļāa noteiktssaka, ka dokuments parakstāms pašrocīgi. Organizācijas dokumentu paraksta persona, kuras amats norādīts dokumentā. Savukārt, MK noteikumu Nr.219 3.pielikumā noteiktas obligātās veselības pārbaudes kartes noformēšanas prasības, nosakot, ka norīkojumu uz obligāto veselības pārbaudi paraksta darba devējs vai viņa pilnvarota persona (amats, paraksts un tā atšifrējums, datums, zīmogs), savukārt, atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam paraksta arodslimībās sertificēts ārsts (paraksts un tā atšifrējums, datums, ārstniecības iestādes zīmogs).
Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 3.panta pirmo daļu, prasība pēc dokumenta rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir elektroniskais paraksts, un elektroniskais dokuments atbilst citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrās daļas izpratnē elektroniskais dokuments juridisku spēku iegūst, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Turklāt, kā nosaka noteikts Elektronisko dokumentu likuma 3.panta trešā daļa, ja normatīvie akti paredz, ka dokumentam papildus citiem rekvizītiem nepieciešams arī zīmoga nospiedums, šī prasība attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs.
Elektronisko dokumentu likuma 4.panta pirmajā daļāa nosakanoteikts, ja normatīvie akti izvirza prasību glabāt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu, šī prasība attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskais dokuments atbilst šā likuma 3.panta otrās un trešās daļas prasībām.
Atbilstoši minētajam, obligātās veselības pārbaudes karte (MK noteikumu Nr.219 3.pielikums) var būt ne tikai rakstveida formas dokuments, kas parakstīts ar personiskiem parakstiem (papīra formā), bet arī kā elektroniskais dokuments ar nosacījumunoteikumu, ja ka gan darba devējs, gan arodslimību ārsts tai nodrošina iepriekš minētās dokumenta juridiskā spēka prasības un elektroniskus dokumentus regulējošo normatīvo aktu prasības. Praksē tas varētu būt piemērojams (iespējams) gadījumos, ja darba devējs darbinieku obligāto veselības pārbaudi organizē centralizēti, pamatojoties uz sadarbības (pakalpojuma) līgumu ar ārstniecības iestādi (ārstu), kas nodrošina arodslimībās sertificētu ārstu pakalpojumus un šādā gadījumā norīkojumu uz obligāto veselības pārbaudi kā elektronisko dokumentu nosūta konkrētajai ārstniecības iestādei (ārstam).

Atbildi sagatavoja VDI Klientu atbalsta nodaļa