Strādā vesels

Uzņēmuma iekšējās elektroniskās sistēmas izmantošana apmācību reģistrēšanai

2021. gada 4. janvārī

Jautājums

Variet lūdzu norādīt uz normatīvo regulējumu, kas ļauj darba devējam izmantot darbinieku instruktāžu apliecināšanai uzņēmuma iekšējās elektroniskās sistēmas, t.sk., regulējumu, kas nosaka prasības par rakstveida vienošanos starp darba devēju un darba ņēmēju?

Atbilde

Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 6. panta 7. punktu organizējot darba aizsardzību uzņēmumā, darba devējam ir tiesības izmantot informācijas tehnoloģiju risinājumus ar darba aizsardzību saistīto procesu dokumentēšanu. Ar darba aizsardzību saistītos elektroniskos dokumentus paraksta atbilstoši elektroniskus dokumentus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Dokumentu juridiskā spēka likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka dokuments parakstāms pašrocīgi, organizācijas dokumentu paraksta persona, kuras amats norādīts dokumentā. Savukārt, Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrās daļas izpratnē elektroniskais dokuments juridisku spēku iegūst, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai elektronisko parakstu un puses par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu ir vienojušās rakstveidā. Šādā gadījumā rakstveida vienošanās noformējama un parakstāma uz papīra vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

Atbilstoši minētajam,  darbinieku instruktāžu reģistrēšanai darba devējs var izmantot drošu elektronisko parakstu vai elektronisku parakstu, piemēram, darbinieka apmācību par darba aizsardzības jautājumiem apliecina sistēmā, kurā darbinieks autorizējas, izmantojot viņam piešķirtus autorizācijas rīkus (ziņām par nodarbināto ievadapmācību un instruktāžu darba vietā jasatur Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumu Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 3. un 4.pielikumā minēto informāciju). Vēršam uzmanību, ka, pamatojoties uz Elektronisko dokumentu likuma 3. panta otro daļu, instruktāžu reģistrēšanu elektroniskā dokumentā ar elektronisko parakstu darba devējs var veikt, ja darba devējs un darbinieks par dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu ir vienojušies rakstveidā. Minētā vienošanās jānoslēdz rakstveidā un jāparaksta ar personisko parakstu (papīra formā), vai drošu elektronisko parakstu (elektroniskā formā).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 “Ministru kabineta kārtības rullis” 216. punktu gadījumā, ja nepieciešams, skaidrojums par Ministru kabineta izdoto tiesību aktu sniedz attiecīgā tiesību akta projekta iesniedzējs. Elektronisko dokumentu likuma  iesniedzējs ir Tieslietu ministrija, tādejādi jautājumos par Elektronisko dokumentu likuma normu piemērošanu iesakām Jums vērsties Tieslietu ministrijā.

Atbildi sagatavoja VDI Klientu atbalsta nodaļa