Strādā vesels

Skaidrojums par darba veikšanu attālināti no ārzemēm

2021. gada 8. novembrī

Jautājums

Ja darba devējs nav prasījis iesniegt informāciju, kur darbinieks strādās attālināti, vai darbiniekam ir kaut kādā veidā jāinformē darba devējs, ka darbinieks turpina darbu veikt attālināti, bet no citas valsts? Proti, vai attālinātais darbs ir tikai LV ietvaros vai persona var strādāt no jebkuras vietas pasaulē? Iekšējā rīkojumā nekas par to netiek atrunāts. 

Atbilde

Par darba veikšanu attālināti jābūt ietvertai informācijai darba līgumā, ja šāda informācija nav iekļauta, iesakām veikt darba līguma grozījumus, ietverot informāciju par darba veikšanu attālināti, saskaņā ar Darba likuma 97.pantu.
Ne Darba likums, ne Darba aizsardzību regulējošie normatīvie akti neierobežo attālinātā darba veikšanu ārpus Latvijas Republikas robežas. Darba aizsardzības likuma 1.panta 20.apakšpunktā noteikts attālinātā darba definējums — tas ir tāds darba izpildes veids, ka darbs, kuru nodarbinātais varētu veikt darba devēja uzņēmuma ietvaros, pastāvīgi vai regulāri tiek veikts ārpus uzņēmuma, tai skaitā darbs, ko veic, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Par attālināto darbu šā likuma izpratnē netiek uzskatīts darbs, kas tā rakstura dēļ ir saistīts ar regulāru pārvietošanos.
To vai darbinieks var veikt darbu attālināti, atbilstoši uzņēmuma darba specifikai, tai skaitā, ja faktiskā darbinieka atrašanās vieta, veicot darbu attālināti, būs ārpus Latvijas Republikas robežām tas ir darba devēja kompetences jautājums. Darbs ārpus Latvijas Republikas robežām var radīt darba devējam papildus izmaksas, piemēram, ja darbiniekam ir piešķirts darba mobilais tālrunis, lai, nepieciešamības gadījumā varētu sazināties, bet mobilā operatora tarifa plāns ir paredzēts zvaniem, piemēram tikai Latvijā. Tāpat arī var būt problēmas ar darbinieka ierašanos darba vietā Latvijā, ja tas būs nepieciešams.
Ja darba devējs var nodrošināt darbiniekiem iespēju veikt darbu attālināti, tad darba kārtības noteikumos būtu jānosaka attālinātā darba organizēšanas pamatprincipi - kā tiek organizēts darba laiks, pārtraukumi darbā, jānosaka kārtība sasniedzamībai, darba aizsardzības prasību ievērošanai un tam, kā darbinieks informē darba devēju par attālinātā darba neveikšanas iemesliem, piemēram, par darbnespēju, par īslaicīgu prombūtni u. tml.
Attālinātais darbs nozīmē pieejamību un sasniegtus darba rezultātus. Līdz ar to darba devējam jāspēj kontrolēt darbinieka darba pienākumu izpildi attālināti, tādējādi nodrošinot darba līgumā nolīgtā darba laika un citu noteikumu izpildi. Tāpēc par attālinātā darba veikšanas niansēm, laikus būtu svarīgi vienoties rakstveidā, tai skaitā, par darba pienākumu veikšanu attālināti ārpus Latvijas Republikas robežām, par darbinieka sasniedzamību nolīgtā darba laika ietvaros pēc Latvijas laika, par telefonsarunu izmaksu kompensēšanu u.tml. Ja iepriekš tas nav ticis atrunāts, tad, lai novērstu domstarpību rašanos par darba izpildi ārpus Latvijas Republikas robežām, šis jautājums rakstveidā būtu jānoregulē starp darbinieku un darba devēju.

Atbildi sagatavoja: Dace Stivriņam Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadītāja