Strādā vesels

Kompetento institūciju iesaiste nelaimes gadījuma izmeklēšanā

2022. gada 31. janvārī

Jautājums

Vai bīstamo sfēru uzņēmumiem OBLIGĀTI (uzsveru šo vārdu) nelaimes gadījuma izmeklēšanā ir jāpiesaista kompetenta institūcija, kas veic darba vides iekšējo uzraudzību, lai gan katram uzņēmumam vienalga ir savs atbildīgais par darba aizsardzību. Kur rakstīt kas tāds? 

Atbilde

Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 27.1. punkts nosaka, ka nelaimes gadījuma izmeklēšanā darba devējs iesaista darba aizsardzības speciālistu vai personu, kura pilda darba aizsardzības speciālista pienākumus.

Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ja darba devējs uzņēmuma darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošanai un uzturēšanai ir piesaistījis kompetento institūciju, tad nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana izriet no savstarpējā pakalpojuma līguma nosacījumiem. Proti, ja uzņēmumam ar piesaistīto kompetento institūciju ir vienošanās par nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas pakalpojumu, tad nelaimes gadījumu izmeklēšanu veic kompetentā institūcija. Savukārt, ja uzņēmums kompetento institūciju nav piesaistījis, vai savstarpējā pakalpojuma līgumā nav paredzēts nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas pakalpojums, tad notikušos nelaimes gadījumus darbā izmeklē uzņēmuma darba aizsardzības speciālists.

VDI funkciju un uzdevumus nosaka Valsts darba inspekcijas likums, kas neparedz VDI tiesības veikt tiesību normu oficiālu interpretāciju. Šajā atbildē sniegtais tiesību normu skaidrojums ir VDI viedoklis, kas  nav saistošs citām personām vai iestādēm.

Atbildi sagatavoja: VDI Klientu atbalsta nodaļa