Strādā vesels

Izsludināts 2022. gada konkurss darba aizsardzības filmu atbalstam

2022. gada 1. februārī

Aicinām pieteikties uzņēmumus un citus interesentus, kas vēlas saņemt atbalstu darba aizsardzības filmu uzņemšanai. Konkursa rezultātā paredzēts piešķirt atbalstu 3 informatīvu filmu sagatavošanai vai esošu filmu pieejamības nodrošināšanai plašākai sabiedrībai.

Nolikums pieteikuma veidlapa pieejama šeit

2022. gada darba aizsardzības filmu konkursa prioritāte ir nelaimes gadījumu darbā novēršana, īpašu uzmanību pievēršot tādiem nelaimes gadījumu cēloņiem kā laika trūkums, nogurums, neuzmanība, pieredzes un zināšanu trūkums situācijas novērtēšanā, pārgalvība (kā suicidālā flirtēšana) un citi tamlīdzīgi “neredzamie” nelaimes gadījumu cēloņi.


Konkursa „Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai” mērķi ir:

  • atbalstīt Latvijas uzņēmumu centienus sagatavot nodarbinātajiem paredzētus videomateriālus par darba aizsardzības prasībām un problēmām;
  • demonstrēt darba drošības un nodarbināto veselības aizsardzības labās prakses ievērošanas priekšrocības;
  • aicināt aizdomāties par darbā notikušo nelaimes gadījumu sekām, kā arī veselības traucējumiem, kas saistīti ar darba vides riska faktoru iedarbību;
  • izplatīt labākos pieejamos praktiskos padomus un apmācības materiālus par darba aizsardzību;
  • popularizēt viegli uztveramu un plaši pielietojamu informatīvo materiālu izstrādāšanu par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem;
  • nodrošināt informatīvo videomateriālu par darba aizsardzības jautājumiem pieejamību citu uzņēmumu pārstāvjiem, profesionāli izglītojošām izglītības iestādēm un citiem interesentiem. 

 

Konkursu rīko: Rīgas Stradiņa universitātes Aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”.

Konkursa balvu fonds: 3 (trīs) balvas, katra 1600,00 Eiro (viens tūkstotis seši simti eiro 00 centu) apmērā (bez Pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā).

Lēmumu par konkrētu pretendentu atbalstīšanu pieņems konkursa žūrija, kurā ietilpst Valsts darba inspekcijas, Labklājības ministrijas, Rīgas Stradiņa universitātes Aģentūras “Darba drošības un vides veselības institūts”, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji.

Katrs Pretendents var saņemt atbalstu tikai par vienu sagatavoto materiālu.

Konkursa norises laiks

Konkursa izsludināšanas datums: 01.02.2022.

Pieteikumu pieņemšana līdz: 01.03.2022.

Pieteikumu izvērtēšana un žūrijas lēmuma paziņošana: līdz 15.03.2022.

Līguma par atbalstu noslēgšana: līdz 22.03.2022.

Filmu gatavošana un iesniegšana, žūrijas komisijas materiāla pārbaude: līdz 01.10.2022.

Pieteikšanās kārtība

Pieteikšanās konkursam notiek, Pretendentiem iesniedzot noteiktas formas pieteikumu Nolikuma 1.pielikums):

  • Pieteikums ir jānosūta elektroniskā formātā kā Microsoft Word dokuments;
  • Pieteikumam iespējams pievienot dažādu papildus informāciju (videomateriālus, fotoattēlus utmldz.);
  • Ja pretendents iesniedz konkursam pieteikumu par jau sagatavotu filmu, tā jāiesniedz kopā ar pieteikumu vai nu kā atsevišķs CD/DVD disks vai arī pieteikumā jānorāda saite uz tās atrašanās vietu internetā.

Žūrijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un paskaidrojumus par konkrētā uzņēmuma / organizācijas pieteikumu.

Aizpildīta Pieteikuma veidlapa, kā arī papildu informācija jāiesniedz elektroniski līdz 2022.gada 1.martam (ieskaitot), sūtot uz e-pasta adresi – Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. , norādot „Konkursa „Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai” – UZŅĒMUMA NOSAUKUMS” (norādot sava uzņēmuma nosaukumu).

Iesniedzējs saņems apstiprinājuma e-pastu, kas apliecinās, ka Jūsu pieteikums ir saņemts un nodots žūrijas komisijai.