Strādā vesels

Eiropas komisijas izstrādājusi rīku “Better Entrepreneurship Policy”

2019. gada 4. septembrī

Rīks “Better Entrepreneurship Policy” ir bezmaksas tiešsaistes pašnovērtēšanas un mācību rīks par iekļaujošas un sociālās uzņēmējdarbības politiku un programmām. Rīkā ir ietvertas:

 • pašnovērtējuma anketas, kas nodrošina pamatu iekļaujošas un sociālās uzņēmējdarbības politikas un programmu atspoguļošanai pilsētā, reģionā vai valstī;
 • politikas pamatnostādņu norādes un iedvesmojoši gadījumu pētījumi labākas politikas izstrādes atbalstam.


Rīks “Better Entrepreneurship Policy” ir paredzēts politikas veidotājiem un nevalstiskām ieinteresētajām personām, kas piedalās iekļaujošas un sociālās uzņēmējdarbības politikas un programmu izstrādē, īstenošanā vai atbalstīšanā. Tostarp:

 • valstu, reģionu un vietējās politikas veidotājiem;
 • tirdzniecības kamerām;
 • uzņēmumu apvienībām un tīkliem;
 • uzņēmējdarbības konsultantiem;
 • finansējuma sniedzējiem;
 • pētniecības iestādēm un akadēmiskajām aprindām;
 • izglītības un apmācības nodrošinātājiem;
 • pilsoniskās sabiedrības organizācijām;
 • ES struktūrfondu pārvaldības iestādēm.