Strādā vesels

28.aprīlis - Starptautiskā darba aizsardzības diena

2014. gada 28. aprīlī

Katru gadu 28.aprīlī visā pasaulē atzīmē Starptautisko darba aizsardzības dienu, pieminot darbavietās bojā gājušos darbiniekus un pievēršot uzmanību drošai darba veikšanai. Šī tēma šobrīd ir aktuāla arī Latvijā, jo katru gadu darbavietās iet bojā vidēji 30 darbinieku, uzsver Labklājības ministrija (LM).

Latvijā 2013.gadā katrās 13 dienās viens nodarbinātais gāja bojā nelaimes gadījumā darbā. 2013.gadā Darba inspekcija kopumā reģistrēja 28 letālos nelaimes gadījumus, bet 2014.gadā jau ir saņemta informācija par 19 letālajiem nelaimes gadījumiem un gadījumiem, kad nodarbinātais darba vietās ir atrast miris.

Darba inspekcija vērš uzmanību uz faktu, ka nodarbinātie bieži tiek atrasti darba vietā miruši dažādu vispārēju slimību dēļ. 2013.gadā darba vietās nomira 36 darbinieki, kuru nāve nebija saistīta ar tiešu darba vides riska faktoru iedarbību, savukārt šogad darba vietās atrasti miruši jau 9 darbinieki.

Visbiežāk nāve darba vietās tiek konstatēta vīriešiem, kuru vidējais vecums ir 60 gadi un kuri miruši dažādu sirds-asinsvadu sistēmas slimību dēļ. Darba inspekcija aicina darba devējus un darbiniekus pievērst lielāku uzmanību dažādiem veselības veicināšanas pasākumiem darba vietās, proti, fizisko aktivitāšu veicināšanai, pilnvērtīgiem pārtraukumiem atpūtas pauzēm, brīvdienu un atvaļinājumu izmantošanai, kā arī atpūtas un darba laika sabalansēšanai. Darba inspekcija atgādina, ka pārmērīga fiziska un garīga slodze un ilgstošs stress darba vietās var nelabvēlīgi ietekmēt veselību un veicināt dažādu slimību attīstību.

Ņemot vērā, ka iepriekšējā politikas dokumenta - Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādņu 2008.-2013.gadam darbības termiņš beidzās pagājušajā gadā, LM līdz 2014. gada 1.jūlijam veiks izvērtējumu, lai analizētu sasniegtos mērķus un īstenotos pasākumus darba vides uzlabošanā. Tomēr jau šobrīd var secināt, ka līdz šim īstenotie pasākumi pamatā ir bijuši efektīvi un kopš 2007.gada nelaimes gadījumos bojā gājušo un smagi cietušo skaits ir samazinājies.

Pamatojoties uz šī izvērtējuma rezultātiem, LM sadarbībā ar sociālajiem partneriem šogad plāno izstrādāt politikas dokumentu nākamajam periodam, kaut arī pašreiz kavējas Eiropas līmeņa darba aizsardzības stratēģijas izstrāde. Līdzšinējais pamatnostādnēs noteiktais mērķis - uzlabot darba vidi uzņēmumos un samazināt nelaimes gadījumos cietušo nodarbināto skaitu - joprojām ir aktuāls. To plānots izvirzīt arī nākamajā periodā, turpinot līdzšinējās, kā arī paredzot jaunas aktivitātes darba vides uzlabošanai uzņēmumos.

Arī šobrīd notiek dažādi pasākumi darba vides un darba apstākļu uzlabošanai, kurus īsteno gan LM un Valsts darba inspekcija (VDI), gan arī sociālie partneri un citas institūcijas.

LM ir pilnveidojusi normatīvo regulējumu darba aizsardzības jomā, tai skaitā veiktas izmaiņas nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesā, padarot to vienkāršāku. Precizēta arī ārvalstīs notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšana un tādu nelaimes gadījumu izmeklēšana, kuros cietuši ārvalsts darba devēja nodarbinātie. Tāpat izstrādāts regulējums nodarbināto, kas strādā augstumā, aizsardzībai, nosakot precīzākas prasības darbam augstumā, palielinot darba devēju un nodarbināto izpratni par nepieciešamību nodrošināt nodarbināto aizsardzību pret kritieniem no augstuma.

Savukārt VDI sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru aprīlī ir uzsākusi divu gadu Eiropas mēroga kampaņu Veselīgas darbavietas uzvar stresu, lai mudinātu darba devējus un darbiniekus kopīgiem spēkiem izskaust ar darbu saistītu stresu, kas darba vidē kļūst aizvien izplatītāks. Kampaņas ietvaros plānota virkne pasākumu divu gadu garumā, piemēram, semināri, plakātu, filmu un fotogrāfiju konkursi, labas prakses balvas konkurss, interneta vidē bāzēti rīki, preses pasākumi u.c.

Pēc Darba inspekcija datiem situācija būvniecībā šogad ir būtiski pasliktinājusies. Ja 2013.gadu šajā nozarē tika izmeklēti un reģistrēti tikai 2 letālie nelaimes gadījumi, tad šogad jau gada pirmajos četros mēnešos Darba inspekcija ir saņēmusi informāciju par 2 nelaimes gadījumiem, kuros nodarbinātie gājuši bojā, strādājot tranšejās, kur tikuši apbērti nenostiprinātu grunts sienu dēļ.

Ņemot vērā būvniecības sezonas sākšanos, Darba inspekcija vērš darba devēju un darbinieku uzmanību uz darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu būvobjektos, it īpaši tranšeju grunts sienu nostiprināšanu pret grunts nogruvumiem, atbilstošu sastatņu, kuras aprīkotas ar nepieciešamo aizsargnožogojumu, lietošanu un drošu darbu uz jumtiem, izmantojot kolektīvos un individuālos aizsardzības līdzekļus.