Strādā vesels

Kā pareizi jāmarķē azbestu saturošos materiālus?

2020. gada 28. decembrī

Jautājums 

Vai varētu paskaidrot, kādēļ ir nepareiza informācija pieejama Jūsu uzturētajā mājas lapā stradavesels.lv par azbesta atkritumu un azbesta saturošo ķīmisko vielu uzglabāšanas un iepakošanas noteikumiem.
1) Vai ir kas mainījies no Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 ķīmisko vielu iepakošanu, tur šādu marķējumu neatrodu;
2) Saskaņā ar CAS numuru azbestiem visiem viena piktogramma "bīstams ieelpojot"  

https://echa.europa.eu/lv/substance-information/-/substanceinfo/100.123.610
3) Šeit par atkritumu marķēšanu noteikumi

https://likumi.lv/ta/id/300874-atkritumu-parvadajumu-uzskaites-kartiba
4) Šeit atkritumu klasifikators:
https://likumi.lv/ta/id/229148-noteikumi-par-atkritumu-klasifikatoru-un-ipasibam-kuras-padara-atkritumus-bistamus
Lūdzu sniegt skaidrojumu vai ir vēl kādi noteikumi, kādēļ ir šāds apzīmējums norādīts, bet ne šais noteikumos un regulās minētos apzīmējumus

Atbilde (sagatavota 10.12.2020.)

Valsts darba inspekcija (turpmāk – VDI) 03.12.2020. ir saņēmusi Jūsu elektronisko vēstuli ar jautājumu par mājas lapā stradavesels.lv pieejamo nepareizo informāciju attiecībā uz azbesta atkritumu un azbestu saturošu ķīmisko vielu uzglabāšanu un iepakošanu.

VDI funkciju un uzdevumus nosaka Valsts darba inspekcijas likums, kas neparedz VDI tiesības veikt tiesību normu oficiālu interpretāciju. Šajā atbildē sniegtais tiesību normu skaidrojums ir VDI viedoklis, kas  nav saistošs citām personām vai iestādēm. Norādām, ka Jūsu e-pastā norādītie MK 07.08.2018. noteikumi Nr.494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” un MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” nav VDI kompetencē.

Darba devējam ir saistošas MK 12.10.2004. noteikumu Nr.852 “Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu” prasības un MK 29.09.2008. noteikumu Nr.803 “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās” (turpmāk – MK not.Nr.803) prasības. Turklāt, ir saistošas arī Eiropas Parlamenta un Padomes 18.12.2006. regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (turpmāk – REACH regula) un Eiropas Parlamenta un Padomes 16.12.2008. regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (turpmāk – CLP regula) prasības.

MK not.Nr.803 1.pielikuma 94.rindā azbestam kā iedarbības raksturojums norādīts H350 un 1A kategorijas kancerogēns. Saskaņā ar CLP regulu kancerogēnām vielām piktogramma ir “Bīstams veselībai” (https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Mar%C4%B7ejuma%20elementi_%208ATP(1).pdf).

REACH regulas XVII.pielikuma 7.papildinājumā “Īpaši noteikumi par to, kā marķēt izstrādājumus, kuros ir azbests” 521.lpp. (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:LATEST:LV:PDF) ir norādīts, ka uz visiem izstrādājumiem, kuros ir azbests, vai uz to iesaiņojuma, ir jābūt noteikta veida etiķetei. Minētajā REACH regulas lapaspusē ir norādīti arī minimālie etiķetes izmēri, saturs, vizuālais izskats.

Mājas lapā stradavesels.lv pieejamajā brošūrā “Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu” norādītas atsauces uz normatīvajiem aktiem, kuri bija spēkā publicēšanas brīdi, tai skaitā uz REACH regulu. Minētās brošūras 5.lpp. ir norādīti tieši tādi paši azbesta marķējuma minimālie izmēri, kā REACH regulas 521.lpp. VDI ieskatā, darbs ar azbestu ir tas gadījums, kad marķējumu jāizgatavo lielāku, lai tas būtu pamanāmāks gan nodarbinātajiem, gan citām personām, kā tas ir norādīts brošūras fotogrāfijās.

Tālāk brošūras tekstā 8.lpp. norādītas darba vietā izmantojamās drošības zīmes, saskaņā ar MK 03.09.2002. noteikumiem Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”, un marķējuma piktogrammas, saskaņā ar CLP regulas prasībām.

Papildus norādām, ka Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājas lapā ir pieejama plaša informācija par REACH regulu (https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/reach) un CLP regulu (https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/clp), kā arī mājas lapā stradavesels.lv ir pieejama brošūra “Zini, ar ko strādā! Jaunās prasības ķīmisko vielu marķēšanai” (http://stradavesels.lv/Uploads/2014/02/11/13_2010_Brosura_A5_Jaun_pras_kim_vielu_registr_final.pdf), kurā skaidrots par CLP regulas prasībām un piktogrammu jaunais vizuālais izskats regulas spēkā stāšanās brīdī.

Līdz ar to, mājas lapā stradavesels.lv pieejamā informācija par azbesta atkritumu un azbestu saturošu ķīmisko vielu uzglabāšanu un iepakošanu nav nepareiza.

Atbildi sagatavoja:  VDI Darba aizsardzības nodaļas vadošā eksperte Inese Sūna