Strādā vesels

Jautājums par medicīnisko rehabilitāciju arodslimības gadījumā

2017. gada 21. jūlijā

Jautājums

Darbiniekam, kuram ir konstatēta arodslimība, pēc OVP veikšanas OVP kartē ir ieraksts “Nodrošināt medicīnisku rehabilitāciju”. Kas uzņēmuma ir jādara: vai jānosūta uz rehabilitāciju (tai skaita arī apmaksa) vai pietiek ar brīvu dienu (apmaksātu) piešķiršanu un rehabilitācijas iestādi darbinieks meklē pats.

Atbilde

Nedz darba tiesiskās attiecības, nedz darba aizsardzību regulējošie normatīvie akti neparedz darba devēja pienākumu apmaksāt darbinieka ārstēšanās procedūras, kas saistītas ar medicīnisko rehabilitāciju. Tomēr darba devējam ir tiesības uzlabot darbinieka tiesisko stāvokli salīdzinājumā ar normatīvajos aktos noteikto un paredzēt labvēlīgākus noteikumus. Piemēram, noteikumus ārstēšanās vai rehabilitācijas izdevumu apmaksu var iekļaut darba koplīgumā, vai citā iekšējā normatīvajā aktā.
Konkrētajā situācijā varētu ieteikt darba devējam, ņemot vērā arodslimību ārsta sniegtos atzinumus un ieteikumus, atkārtoti izvērtēt nodarbinātā darba apstākļus, darba vides riskus. Ja tiek konstatēts, ka darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ un to apliecina ārsta atzinums, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlīdzību (vidējo izpeļņu) par laiku, kurā darbinieks nav pielaists pie darba.

Atbildi sagatavoja: Zaiga Strode, Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas Konsultatīvā centra vadītāja