Strādā vesels

Obligātās veselības pārbaudes (OVP)

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par obligātajām veselības pārbaudēm. Šajā testā ir 17 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas. Šajā testā tiek izmantots saīsinājums OVP, kas nozīmē "obligātās veselības pārbaudes".
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Tests tapis sadarbībā ar: Valsts darba inspekcija

Drukāt Sākt testu

1.Kas var sniegt atzinumu par darbinieka veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, ja darbinieks darba vidē nav pakļauts jonizējošā starojuma iedarbībai?

Nākamais jautājums

2.Saimniecības pārzinis katru dienu vienu stundu strādā ar datoru, lai izrakstītu pavadzīmes. Cik bieži saimniecības pārzinis ir jānosūta veikt periodisko OVP saistībā ar kaitīgo faktoru – darbs ar datoru?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Kāda veida administratīvo sodu var piemērot darba devējam - juridiskai personai par darbinieku nenosūtīšanu uz OVP?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Lūdzu aprēķiniet, cik bieži jāveic OVP, ja darba vietā tiek izgatavotas detaļas no priedes koksnes. Izmērītā koka putekļu koncentrācija ir 7 mg/kubikmetrā, bet aroda ekspozīcijas robežvērtība ir 6 mg/kubikmetrā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Kuriem no zemāk minētajiem nosacījumiem ir jāizpildās, lai OVP atzinums būtu derīgs iesniegšanai citam darba devējam?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Palīgstrādnieks pieņemts darbā uz vasaras sezonu – trīs mēnešiem un tiks pakļauts šādiem kaitīgajiem darba vides faktoriem – piespiedu darba pozai ilgāk par 50% darba laika, lokālam muskuļu sasprindzinājumam, smagumu pārvietošanai bez mehāniskām palīgierīcēm un darbam augstumā. Vai palīgstrādniekam ir jāveic pirmreizējā obligātā veselības pārbaude?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Nosūtot uz OVP, cik eksemplāros darba devējs sagatavo OVP karti?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Ja darbinieks darba vidē ir pakļauts kancerogēno vielu iedarbībai, tad OVP ir jāveic reizi gadā. Kurām no minētājām vielām ir pierādītas kancerogēnās īpašības?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.OVP kartē arodslimību ārsts ir noteicis briļļu lietošanu darbā pie datora. Cik lielā apmērā darba devējam brilles ir jāapmaksā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Ja arodslimību ārsts OVP kartē norādījis, ka darbinieka veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam, darba devējs:

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Pavārei ir derīga t.s. “sanitārā grāmatiņa”. Vai pavārei ir jāveic papildus obligātā veselības pārbaude pie arodslimību ārsta?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Kā var rīkoties darba devējs, ja darbinieks savas vainas pēc nav veicis OVP darba devēja izdotajā rīkojumā noteiktajā termiņā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Darba vidē tiek izmantots šķīdinātājs 646 (sk. attēlā fragmentu no šķīdinātāja drošības datu lapas). Laboratoriskie mērījumi nav veikti. Saskaņā ar MK 219, pēc kādiem riska faktoriem jāveic OVP?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Kad jāveic pirmreizējā veselības pārbaude?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Šoferim OVP laikā arodslimību ārsts ir sniedzis atzinumu, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam. Tomēr OVP kartē arodslimību ārsts norādījis nepieciešamību apmeklēt kardiologu. Vai šis pasākums ir jāapmaksā darba devējam?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

16.Atkarībā no saņemtās jonizējošā starojuma devas darbinieki iedalās A kategorijas un B kategorijas darbiniekos . A kategorijas darbiniekiem OVP veic Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Aroda un radiācijas medicīnas centra arodslimību ārsti, B kategorijas - jebkurš arodslimību ārsts. Ja paredzamā efektīvā doza ir 3 mSv gadā, tad kuras kategorijas darbinieks viņš ir?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

17.Cik ilgi glabā OVP kartes?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu