Strādā vesels

Nelaimes gadījumu risku kalkulators

Visas izmaksas, kas rodas, ja darbā noticis nelaimes gadījums, var iedalīt divās grupās:
- tiešie (tūlīt aprēķināmie) izdevumi, kuri saistīti ar cietušā ārstēšanās izdevumu segšanu un pārejošas darba nespējas pabalstu, izdevumi par bojātām iekārtām, darba aprīkojumu, sagrautām ēkām, būvēm u.c.
- netiešie jeb slēptie izdevumi (nav tūlīt aprēķināmi skaitliskā formā), kas saistīti ar: meklējot, pieņemot darbā un apmācot jaunu
nodarbināto, nokavētiem darbu nodošanas termiņiem u.c.

Nepieciešams atcerēties, – jo mazāks ir uzņēmums, jo grūtāk tam ir tikt galā ar ekonomiskajiem zaudējumiem, ja uzņēmumā kāds nodarbinātais ir cietis nelaimes gadījumā darbā. Iespējama pat šī uzņēmuma maksātnespēja un bankrots.

Lai iegūtu iespējami precīzu informāciju, Jums būs nepieciešami dažādi dati aprēķiniem (piemēam, vidējā alga mēnesī, slimības lapas izmaksas, finanšu līdzekļi, kas nepieciešami iekārtu labošanai u.tml.).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Informācija par uzņēmumu

Nozare
Vidējā darba alga uzņēmumā (€/mēn.)
Jānorāda vidējais atalgojums pirms nodokļu nomaksas

2. Informācija par nelaimes gadījumu

Negadījumā iesaistīto darbinieku skaits
Nelaimes gadījuma veids
Nedēļas diena, kurā notika NG
Laiks, kurā notika NG
Reģistrēts Valsts darba inspekcijā
Īss nelaimes gadījuma apraksts
(nav obligāts)

3. Izmaksas nelaimes gadījuma brīdī

Neatliekamās medicīniskās palīdzības
izmaksas, tai skaitā, izlietotie pirmās
palīdzības līdzekļi u.c. (€)
Cietušā transportēšanas izmaksas (km)
Darba vietas sakārtošana. Jāskaita visu
iesaistīto darbinieku stundas kopā
(t.sk. tā cilvēka, kas veda uz slimnīcu,
pēc tam uz mājām) (h)
Zaudētā produkcija (€)
Citi ar nelaimes gadījumu un tā seku
likvidēšanu saistītie izdevumi (€)
Piemēram, nelaimes gadījumu seku likvidēšanā iesaistītās tehnikas īre, izmaksas pašu tehnikai, izmaksas par teritorijas norobežošanu u.c.

4. Nelaimes gadījuma izmeklēšanas izmaksas

Darbinieku patērētais laiks nelaimes
gadījuma vietas apskatei un fiksēšanai (h)
Ieskaitiet visu iesaistīto darbinieku stundas, t.sk. to, kas rakstīja paskaidrojumus, to, kas vāca dokumentus, kas apstiprināja dokumentu kopijas, to, kas pārlasīja.
Nelaimes gadījuma izmeklēšana (h)
Nelaimes gadījuma reģistrēšana
Valsts darba inspekcijā (h)
Citi ar nelaimes gadījumu
izmeklēšanu saistītie izdevumi (€)
Piemēram, iztērētais papīrs, sakaru izdevumi, transporta izdevumi, pasta izdevumi, izdevumi par nelaimes gadījuma ekspertīzi u.c. Ja nelaimes gadījumu izmeklēja pakalpojumu sniedzējs (darba aizsardzībā kompetentā institūcija vai kompetentais speciālists), tad šeit ierakstiet viņu atlīdzības summu.
Bojātais aprīkojums (€)
Jauna aprīkojuma, rezerves daļu iegāde (€)
Darbinieku patērētais laiks bojājuma
pakāpes noteikšanai, rezerves
daļu pasūtīšanai un remonta veikšanai (h)
Ieskaitiet visu iesaistīto darbinieku stundas kopā (t.sk. to, kas novērtēja, to, kas meklēja īsto detaļu, tos, kas veica remontu u.tml.)
Citi ar bojājumu novēršanu
skaistīti izdevumi(€)

5. Biznesa izmaksas

Darbnespējas lapa A cietušajam
(Darbnespējas dienu skaits)
Aizvietotāja piesaiste
(Darba dienu skaits)
Piemaksa aizvietotājam
(%)
Bēru izdevumi (€)
Atkārtots darba vides riska novērtējums (€)
Norādiet tikai laiku, ko veltīja pats uzņēmums! Pakalpojuma sniedzēja (darba aizsardzībā kompetentās institūcijas vai kompetentā speciālista) laiks te nav jāiekļauj.
Atkārtota darbinieku
apmācība / instruktāža (€)
Ieskaitiet visu iesaistīto darbinieku stundas kopā (t.sk. to, kas sagatavo un nodrošina apmācību, to, kas mācās).
Citas biznesa izmaksas (€)
Ja atkārtotu novērtējumu veica pakalpojumu sniedzējs (darba aizsardzībā kompetentā institūcija vai kompetentais speciālists), tad šeit ierakstiet viņu atlīdzības summu.

6. Citi izdevumi

Līgumsodi (€)
Tiesvedības izmaksas (€)
Administratīvie sodi par tiesību
aktu pārkāpumiem (€)
Citas iepriekš neminētas izmaksas (€)
Turpināt (1/6)
Atpakaļ

Rezultāti

Lietotāja informācija

Negadījuma tips:
Negadījuma apraksts:
Nozare:
Negadījuma diena:
Negadījuma laiks:
Negadījumā cietušo skaits:

Negadījuma izmaksu aprēķins

Izmaksas nelaimes gadījuma brīdī:
Nelaimes gadījuma izmeklēšanas izmaksas:
Bojājumu izmaksas:
Biznesa izmaksas:
Citi izdevumi:
Sods par negadījuma nereģistrēšanu:
Netiešās izmaksas:
Kopējās izmaksas:
Iesniegt
Lejuplādēt PDF izrakstu
Atpakaļ