Strādā vesels

Veselības ministrijas skaidrojums par karantīnas pārtraukšanu un kontaktpersonas noteikšanu

2020. gada 18. decembrī

Sakarā ar Veselības ministrijā regulāri saņemtu informāciju par neskaidrībām saistībā ar personas atgriešanos darbā pēc atveseļošanās no Covid-19 infekcijas, kā arī jautājumā par kontaktpersonu noteikšanu, sniedzam skaidrojumu par algoritmu, kā Covid-19 inficēts cilvēks tiek atzīts par veselu, kā arī par kārtību personas atzīšanai par Covid-19 inficēta cilvēka kontaktpersonu un kontaktpersonas mājas karantīnas pārtraukšanu. 

 

Karantīnas pārtraukšana

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – noteikumi) 54.4. apakšpunktu persona, kam Covid-19 infekcija diagnosticēta laboratoriski vai noteikta pēc klīniskām pazīmēm, izolāciju pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju. Noteikumu 62. punkta nosaka, ka lēmumu par izolācijas vai mājas karantīnas pasākumu izbeigšanu personām, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija, vai inficēto cilvēku kontaktpersonām pieņem ārstniecības persona, ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) tīmekļvietnē publicēto algoritmu. 

Algoritms tiek pārskatīts atbilstoši Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra aktuālajām vadlīnijām. Saskaņā ar spēkā esošo algoritmu [1]

     * bezsimptomu infekcijas gadījumā izolāciju pārtrauc 10. dienā pēc Covid-19 laboratoriskās apstiprināšanas; 

     * pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu slimības gaitu izolāciju drīkst pārtraukt 10. dienā no Covid-19 saslimšanas sākuma (nosaka ārstējošais ārsts, veicot pacienta aptauju) ar nosacījumu, ka pēc simptomu izzušanas jāpaiet ne mazāk kā 72 h;

     * pacientiem ar smagu slimības gaitu izolāciju drīkst pārtraukt 20. dienā no saslimšanas sākuma (nosaka stacionārā ārstējošais ārsts, veicot pacienta aptauju) ar nosacījumu, ka pēc simptomu izzušanas jāpaiet ne mazāk kā 72 h.

Termiņš izolācijas pārtraukšanai saistīts ar periodu kopš slimības sākuma, pēc kura cilvēks vairs nav uzskatāms par infekciozu. Iepriekš noteiktā kārtība, kad izolāciju drīkstēja pārtraukt tikai pēc diviem secīgiem negatīviem Covid-19 testiem, vairs nav spēkā, jo tests var uzrādīt pozitīvu rezultātu ilgi pēc tam, kad cilvēks vairs nav infekciozs un citus neapdraud.

Ārstējošais ārsts pieņem lēmumu par Covid-19 pacienta izolācijas izbeigšanu, izsniedzot vai nosūtot elektroniski pacientam veidlapu Nr. 027/u ar šādu ierakstu: “Apliecinu, ka uz šo personu no 2020. gada ______________ (datums) nav attiecināmi stingrās izolācijas nosacījumi”. Šo dokumentu persona var uzrādīt amatpersonām, lai apliecinātu, ka uz personu nav attiecināmi stingrās izolācijas nosacījumi.

Savukārt, noslēdzot darbnespējas lapu, ārsts atļauj personai atgriezties darbā. Tādējādi noslēgta darbnespējas lapa ir apliecinājums darba devējam, ka persona var uzsākt pildīt darba pienākumus, un papildus apliecinājums negatīva Covid-19 testa veidā nav nepieciešams. Līdz ar to darba devējs nedrīkst uzstāt uz Covid-19 testa veikšanu un liegt cilvēkam atgriezties darbā, pirms tests ir veikts. Tas attiecināms gan uz Covid-19 inficēta cilvēka, gan kontaktpersonu izolācijas pārtraukšanu, jo abos gadījumos noteicošais ir ārsta lēmums, kuru apliecina noslēgta darbnespējas lapa.

 

Kontaktpersonu apzināšana

Atbilstoši noteikumu 46.4. apakšpunktam ar Covid-19 inficētās personas kontaktpersonas darba vietā nosaka darba devējs [2]. Lai darba devēja identificētā persona tiktu atzīta par kontaktpersonu, uz kuru attiecināmas prasība par karantīnu un kurai ir tiesības saņemt darbnespējas lapu, noteikumu 46.1 punktā noteikta šāda kārtība:

     * ja darba vietā konstatēts Covid-19 infekcijas perēklis, SPKC informē vadītāju par Covid-19 infekcijas gadījumu un kritērijiem kontaktpersonu noteikšanai;

     * vadītājs vai viņa noteiktā atbildīgā persona nosaka kontaktpersonas atbilstoši SPKC sniegtajiem kritērijiem un sagatavo kontaktpersonu sarakstu, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un datumu, kad bijis pēdējais kontakts ar inficēto personu, un vienas dienas laikā nosūta SPKC;

     * SPKC pārbauda saraksta atbilstību kontaktpersonu noteikšanas kritērijiem un iesniedz sarakstu Nacionālajā veselības dienestā ievadei vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā ģimenes ārstu un kontaktpersonu informēšanai.

Tādējādi, lai arī kontaktpersonu noteikšanā šobrīd iesaistīti arī darba devēji, kontaktpersona uzskatāma par apstiprinātu un par šo personu ģimenes ārsts saņem ziņu tikai pēc tam, kad SPKC atzinis darba devēja iesniegto kontaktpersonu sarakstu par atbilstošu noteiktajiem kritērijiem.

Papildu informācija, kas šajā laikā svarīga darba devējiem, kā arī shēma “Kā darba devējs ir iesaistīts Covid-19 saslimušā kontaktpersonu noteikšanā?” pieejama SPKC mājas lapas sadaļā “Darba devējiem[3]. Vienlaikus aicinām parūpēties, lai ātrākas komunikācijas nodrošināšanai būtu pieejama uzņēmuma kontaktinformācija, jo reizēm kontaktpersonu noskaidrošanu kavē tas, ka nav iespējams sazināties ar konkrēto darba devēju.

 

[1] https://www.spkc.gov.lv/lv/arsta-lemuma-pienemsanas-algoritms-covid-19-pacienta-izolacijas-partrauksanu

[2] Spēkā kopš 2020. gada 19.novembra (MK 17.11.2020 noteikumi Nr.689)