Strādā vesels

Svarīga informācija kompetentajiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos

2018. gada 7. jūnijā

Labklājības ministrija informē, ka, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), ir precizēts Labklājības ministrijas http://www.lm.gov.lv/text/557 interneta vietnē publicētais kompetento speciālistu saraksts. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumu Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” 40. un 41.punktu Labklājības ministrijai ir pienākums publicēt no personāla sertifikācijas institūcijām saņemto informāciju par kompetentajiem speciālistiem, norādot to vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru un izdošanas datumu.

Tādejādi sarakstā ir norādītas personas, kuras ir ieguvušas kompetentā speciālista sertifikātu sertifikācijas institūcijā, bet nav iekļautas visas tās personas, kuras ieguvušas otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, un ir pielīdzināmas kompetentajiem speciālistiem piecus gadus no izglītību apliecinošā dokumenta izdošanas dienas.

Labklājības ministrija informē, ka persona, kura ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā un ir tiesīga sniegt kompetentā speciālista pakalpojumus, ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu, var tikt iekļauta kompetento speciālistu sarakstā, ja tā Labklājības ministrijā iesniegs atbilstošu iesniegumu.

Sīkāka informācija kompetentajiem speciālistiem un iesniegumu paraugi ir pieejami Labklājības ministrijas interneta vietnē http://www.lm.gov.lv/text/557.

Neskaidrību gadījumā lūdzam konsultēties ar Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecāko eksperti Māru Vīksni (tālruņa nr. 67021526, e-pasta adrese: Mara.Viksne@lm.gov.lv).