Strādā vesels

RSU uzsāk dalību projektā WELL@SME: Mentālā labklājība mazajos un vidējos uzņēmumos

2022. gada 3. augustā

Projekts “WELL@SME: Mentālā labklājība mazajos un vidējos uzņēmumos” fokusējas uz mazo un vidējo uzņēmumu darbinieku, īpašnieku un vadītāju specifiskajām vajadzībām, izstrādājot un pielāgojot resursus, rīkus un stratēģijas, lai novērstu ar darbu saistītu stresu un samazinātu darba vides negatīvo ietekmi uz mentālo veselību.

Projekta mērķis ir apkopot un radīt piemērotus mācību materiālus, kas spētu veicināt pozitīvu mentālo veselību darbavietā un būtu pielāgoti mazo un vidējo uzņēmumu īpašnieku un darbinieku specifiskajām mācību vajadzībām. Projektā tiks integrēti gan digitālie, gan kombinēti apmācību rīki, tādējādi atbalstot arī digitālo prasmju nostiprināšanu/apgūšanu izglītojamo vidū.

Projekta paredzamais rezultāts ir papildu resursu kopums, lai palīdzētu mazo un vidējo uzņēmumu īpašniekiem, tiešajiem vadītājiem un darbiniekiem novērst un risināt mentālās veselības problēmas darbavietā informējot, izglītojot un praksē ieviešot pasākumus. Projektā tiks izmantota integrēta pieeja, kuras pamatā ir:

 • darbiniekus aizsargājoši pasākumi;
 • riska faktoru samazināšana;
 • mentālās veselības pratības paaugstināšana.

Saskaņā ar projekta sagaidāmajiem rezultātiem rīki atbildīs šādām grupām

- PR1 (Riska faktoru samazināšana): publiski pieejama un daudzvalodu datu bāze, kas apkopos gan politikas līmeņa dokumentus, gan uzņēmumu pieredzi un mācību materiālus, kas ir saistīti ar efektīvu mentālās veselības veicināšanu darba vietā mazajos vai vidējos uzņēmumos. Lietotāji varēs filtrēt materiālus pēc darbības jomām, ieviestajām izmaiņām, nozarēm un tēmām, valodas, reģioniem un valstīm. Šīs datu bāzes mērķis ir dot piekļuvi lietotājiem (primāri: personāla vadības speciālistiem, mazo un vidējo uzņēmumu nevalstiskajām organizācijām, mentālās veselības speciālistiem, politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem) praktiskiem piemēriem un atbilstošiem rīkiem, ko izmantot konkrētās situācijās.

- PR2 (mentālās veselības pratība): pašmācības e-kurss darbiniekiem un mazo/vidējo uzņēmumu vadītājiem, kas attīstītu prasmes, lai uzlabotos viņu mentālā veselība darba vietā. Šis rīks būs pieejams jebkuram ieinteresētam uzņēmumam/darbiniekam, lai aizsāktu pasākumus, kas radītu pozitīvāku un veselīgāku darba vidi, tādējādi paaugstinot apmierinātību ar darba vietu, samazinot darbinieku mainību un uzlabotu produktivitāti.

- PR3: podkāstu sērijas, kurās tiks intervēti eksperti un/vai mazu un vidēju uzņēmumu vadītāji no dažādām projektā iesaistītajām valstīm. Šajās intervijās tiks apspriesti un sniegti ieteikumi mazo un vidējo uzņēmumu vadītājiem, lai viņi turpmāk spētu veiksmīgāk atpazīt pazīmes, kas saistītas ar mentālās veselības pasliktināšanos, kā arī iespējamajiem preventīvajiem pasākumiem, lai novērstu nevēlamas sekas un adekvāti uz tām reaģētu.

- PR4: metodoloģiska atbalsta sistēma, kā mazos un vidējos uzņēmumos mentālās veselības uzlabošanā iesaistīt dažādu līmeņu ieinteresētās puses (piemēram, uzņēmumu asociācijas, mentālās veselības un sociālās labklājības speciālistus, organizācijas, kas darbojas darba aizsardzības jomā, pedagogus, nevalstiskās organizācijas utt.).

Projektu finansē Eiropas Savienības programma Erasmus+; tā ilgums ir 33 mēneši (01.01.2022. – 01.10.2024.), un to īsteno šādas organizācijas:

 • Danish Committee for Health Education (Dānijas) – projekta koordinatori;
 • Anziani E Non Solo Societa Cooperativa Sociale (Itālija);
 • K.S.D.E.O. EDRA (Grieķija);
 • European Health Futures Forum (Īrija);
 • Rightchallenge – Associação (Portugāle) ;
 • Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija) ;
 • EUROPEAN NETWORK OF ACTIVE LIVING FOR MENTAL HEALTH (Beļģija);
 • MIELI Suomen Mielenterveys ry (Somija).

 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.