Strādā vesels

Plāno stiprināt Valsts darba inspekcijas institucionālo veiktspēju

2024. gada 29. aprīlī

Labklājības ministrija (LM) iecerējusi stiprināt Valsts darba inspekcijas institucionālo veiktspēju, kā arī modernizēt sniegtos pakalpojumus un paaugstināt kvalitāti, attīstot mūsdienīgas, uz informācijas tehnoloģiju risinājumiem balstītas darba metodes, teikts tiesību aktu portālā iesniegtajā noteikumu projektā, ko otrdien skatīs valdībā.
LM norāda, ka darba tiesību un darba aizsardzības efektīva nodrošināšana ir atkarīga ne tikai no politikas dokumentiem un normatīvajiem aktiem šajā jomā, bet arī no politikas un normatīvo aktu prasību ieviešanas praksē. Efektīvai uzraudzības un kontroles funkciju veikšanai ir nepieciešami ieguldījumi VDI veiktspējas stiprināšanā, gan nodrošinot nodarbināto mācību attīstību un pilnveidi, gan īstenojot procesu digitalizāciju, izmantojot arī mākslīgā intelekta elementus.
LM secinājusi, ka, nerodot iespēju stiprināt VDI veiktspēju, uzlabot un modernizēt esošos darbības procesus, situācija darba tiesību un darba aizsardzības jomā pasliktināsies, sabiedrība saņems pakalpojumus vēlāk, palielināsies VDI noslodze un neapmierinātība ar darbu, bez klientu aptaujas elektroniskā rīka nebūs iespējams attālināti iegūt informāciju no klientiem par konsultāciju kvalitāti, kontroles un uzraudzības pasākumi nebūs pietiekami efektīvi, tai skaitā darbinieku nosūtīšanas jomā.
Iecerēts modernizēt un uzlabot VDI kontroles un uzraudzības procesus, uzlabot VDI nodarbināto veiktspēju, kā arī sniegt sabiedrībai, īpaši, darba devējiem un nodarbinātajiem, kvalitatīvas konsultācijas. Izvērtējot sniegto konsultāciju kvalitāti, paredzēts nodrošināt informatīvo atbalstu, tostarp izmantojot jaunus un mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju risinājumus.
Paredzēts, ka tiks izstrādāta VDI nodarbināto iekšējo mācību platforma, īstenotas jauno un esošo nodarbināto mācības, pilnveidojot zināšanas un prasmes preventīvā darba veikšanai uzņēmumos gan darba tiesību, gan darba aizsardzības jautājumos, vienlaikus aktualizējot un izstrādājot jaunus mācību moduļus noteiktā nozarē vai tēmā, piemēram, par saskarsmes komunikāciju un pārliecināšanas prasmju veicināšanu.
Tāpat plānoti sadarbības un veiktspējas stiprināšanas pasākumi nacionālajā un pārrobežu līmenī - semināri, mācības, ārvalstu ekspertu vai lektoru piesaiste. Katrā pasākumā varētu piedalīties dalībnieki gan no VDI, gan citām valsts iestādēm.
Papildu tiks organizētas kampaņas, lai veicinātu sabiedrības izpratni par darba tiesību un darba aizsardzības nozīmīgumu un normatīvā regulējuma praktiskās ieviešanas vajadzību un efektivitāti, kā arī, lai paaugstinātu preventīvo darba kultūru sabiedrībā, mazinot nelaimes gadījumus darbā un arodslimības. Tiks organizētas komunikācijas kampaņas, katrā komunikācijas kampaņā akcentējot konkrētu VDI būtisku tēmu, piemēram, nelaimes gadījumu prevencija.
LM uzskata, ka pasākumu īstenošana sniegs ieguldījumu kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanai, kas sekmēs nodarbināto darba mūža pagarināšanos, valsts un uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos, kā arī sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanos.
Pasākumam plānotais un pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir pieci miljoni eiro, tai skaitā ESF Plus finansējums 4,25 miljonu eiro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 750 000 eiro apmērā.