Strādā vesels

Pilnveido obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību (attiecas uz sanitārajām grāmatiņām)

2018. gada 24. maijā

Projektā ir noteikti darbi, kuros nodarbinātās personas ir saistītas ar risku citu cilvēku veselībai. Tie ir darbi, kuros darbinieks veic darba pienākumus tuvā kontaktā ar pakalpojuma saņēmēju, klientu vai pacientu, kā arī tiešā (pieskaroties ķermeņa audiem) vai netiešā veidā (pieskaroties koplietošanas priekšmetiem, aprīkojumam, instrumentiem u.tml.) saskaroties ar klientu, kad ir iespējama infekcijas pārnešana.

Noteiktas arī infekcijas slimības, kuru gadījumā darbiniekiem aizliegts veikt darba pienākumus ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai saistītajos darbos, kā arī darbinieks nevar pildīt savus darba pienākumus, ja viņam izpaužas kāds no iespējamās infekcijas slimības simptomiem, jo tas var radīt inficēšanās risku. Ja darbiniekam ir slimības pazīmes vai ārsts ir diagnosticējis infekcijas slimību, projektā ir paredzēta atbildība gan darba devējam, gan darbiniekam.

Lai samazinātu saslimšanas risku, aizliegums veikt darba pienākumus infekciju slimību gadījumā attiecas uz visiem projektā noteiktajiem darbiem, savukārt obligātās veselības pārbaudes projektā ir noteiktas ļoti šauram darbinieku lokam, ņemot vērā reālos inficēšanās riskus, tādejādi samazinot slogu gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Paredzēts, ka obligātās veselības pārbaudes noteiktā apjomā un ar noteikto periodiskumu ir jāveic personām, kuru darba pienākumu pildīšana ir saistīta ar tuvu kontaktu ar bērniem; personām, kuras veic darbu kādā no pārtikas (tai skaitā dzeramā ūdens)  aprites posmiem, kuros ir tieša saskare ar pārtiku; personām, kas strādā pārtikas primārajā ražošanā, kur ir tieša saskare ar pārtiku. 

Plānots, ka noteikumu projekts pozitīvi ietekmēs darba devējus un darba ņēmējus, jo tiks samazināts obligāti veicamo veselības pārbaužu apjoms, vienlaikus ņemot vērā visus mūsdienu sabiedrības veselības praksē apzinātos inficēšanās riskus.

Pēc noteikumu projekta apstiprināšanas Ministru kabinetā spēku zaudēs divi līdzšinējie Ministru kabineta noteikumi – Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumi Nr.494 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” un Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumi Nr.642 “Noteikumi par profesionāli darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu”. 

*Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”