Strādā vesels

Noteikti konkrēti pasākumi darba aizsardzības jomas attīstībai 2019.-2020.gadā

2019. gada 3. aprīlī

Labklājības ministrija turpmākajiem gadiem noteikusi konkrētus pasākumus darba aizsardzības jomā, kas nepieciešami, lai īstenotu Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam.

To paredz 26.martā valdībā apstiprinātais Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2019.-2020.gadam.

Pamatnostādnēs un arī plānā noteikti pieci rīcības virzieni:

1)    sabiedrības informēšana;

2)    darba aizsardzības prasību efektīvas ieviešanas veicināšana;

3)    nodarbināto veselības aizsardzības veicināšana;

4)    darba aizsardzības jomas uzraudzība un kontrole;

5)    drošas darba vides nodrošināšana nestandarta nodarbinātības formu ietvaros, kā arī pašnodarbināto darbā.

Atbilstoši iepriekšminētajiem virzieniem plānota virkne aktivitāšu, tostarp, informatīvo materiālu, videofilmu un video padomu izstrāde, semināri darba devējiem un darba aizsardzības speciālistiem, specifiski pasākumi izglītības iestāžu audzēkņiem un ārstniecības personām, jaunu interaktīvu rīku (aplikāciju) izveide par darba vides riskiem, darba vides riska novērtējuma rīka (OIRA) attīstība, u.c.

Īpaši jāatzīmē plānotās ekspertu konsultācijas 1330 bīstamo nozaru uzņēmumos, kas plānotas Valsts darba inspekcijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros.

Vienlaikus, lai iegūtu pilnīgāku informāciju par situāciju darba aizsardzībā, plānots īstenot vairākus pētījumus, tai skaitā par darba apstākļiem un riskiem, nelaimes gadījumu slēpšanu, sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām efektīvākiem risinājumiem, u.c.

Ņemot vērā aktuālākās tendences darba tirgū, īpaša uzmanība pievērsta darba aizsardzības prasību nodrošināšanai nestandarta nodarbinātības formās nodarbinātajiem. Šogad tiek plānots pētījums par darba vides risku novērtējuma un pasākumu īstenošanu darba vietās, kas atrodas ārpus darba devēja valdījuma (attālinātais darbs), t.sk. moderno tehnoloģiju izmantošanu. Tāpat plānots izstrādāt informatīvos materiālus gan darba devējiem, gan nodarbinātajiem par darba aizsardzības prasību īstenošanu attālinātajā darbā. Vienlaikus paredzēti pasākumi un informatīvie materiāli arī pašnodarbinātajiem, lai veicinātu viņu izpratni par drošību un veselības aizsardzību darbā.

Pasākumu īstenošanai paredzēts izmantot finanšu resursus no valsts budžeta, tai skaitā no Darba negadījumu speciālā budžeta, kā arī no Eiropas Sociālā fonda projektu finansējuma (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķis "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos").

Lai panāktu praktisku darba devēju un darbinieku iesaistīšanos, plāna pasākumu īstenošanā paredzēta sadarbība ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.