Strādā vesels

Nosaka jaunas ugunsdrošības prasības fizisko un juridisko personu ievērībai

2016. gada 19. aprīlī

Otrdien, 19. aprīlī, Ministru kabinets pieņēma noteikumus “Ugunsdrošības noteikumi”, kas nosaka jaunas ugunsdrošības prasības fiziskajām un juridiskajām personām, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas. Noteikumu teksts pieejams šeit: http://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi

Ņemot vērā to, ka ugunsgrēki lielākoties izceļas tieši dzīvojamajās mājās, Ugunsdrošības noteikumi no 2020. gada 1. janvāra paredz dzīvojamās telpas nodrošināt ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem un ugunsdzēsības aparātiem.

Tāpat noteikumi ietver regulējumu par ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes biežumu, ja to nav noteicis ugunsdzēsības aparāta ražotājs, paredzot aparātu tehnisko apkopi reizi piecos gados, kā arī vizuālu pārbaudi, ko reizi gadā veic ugunsdzēsības aparāta īpašnieks.

Tāpat noteikumos telpu nodrošinājumam ar ugunsdzēsības aparātiem tiek ņemta vērā to dzēstspēja, nevis tilpums. Tādējādi samazināsies administratīvais slogs, gan iegādājoties augstākas kvalitātes ugunsdzēsības aparātu mazāku skaitu, gan turpmāk veicot šo ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi.

Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka objektos ar sprādzienbīstamu vidi un objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), ne retāk kā reizi gadā, saskaņā ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam, jāorganizē praktiskās nodarbības ugunsdrošības jomā. Tāpat noteikumi nosaka, ka personai, kas izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam, ir jābūt speciāli apmācītai, kā arī personām, kuras veic praktiskās nodarbības, jābūt profesionālai izglītībai ugunsdrošībā vai ugunsdrošības jomā.

Noteikumi arī nosaka cilvēku skaitu, kāds drīkst vienlaikus atrasties būvē atkarībā no evakuācijas izeju skaita, kā arī noteikumos vienkopus ir iekļautas ugunsdrošībai lietojamās zīmes, tādā veidā atvieglojot noteikumu izpildi. Jaunajos noteikumos arī skaidri minēts, ka personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku.

Ja izcēlies ugunsgrēks, fiziskajai personai ir pienākums ne tikai izsaukt ugunsdzēsējus, bet arī informēt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāju par cilvēkiem, kuri atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka apdraudētajā vietā, objekta ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām un piebraukšanas ceļiem, ugunsbīstamību, sprādzienbīstamību un citiem bīstamiem faktoriem. 

Saimnieciskās darbības objekta vai publiska objekta atbildīgajai personai līdz brīdim, kad ierodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienība, ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības instrukcijā noteikto ugunsdzēsības pasākumu veikšanu, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanu, tehnoloģisko iekārtu, elektroinstalācijas, elektroiekārtu, elektroierīču un inženiertīklu atvienošanu vai pārslēgšanu uz darba režīmu, kas neveicina ugunsgrēka attīstību.

Stājoties spēkā jaunajiem Ugunsdrošības noteikumiem, administratīvais slogs dažādu objektu (iestāžu, komercsabiedrību, biedrību) vadītājiem dokumentācijas izstrādāšanas jomā.