Strādā vesels

No nākamā mācību gada profesionālās skolās pasniegs mācību kursu „Sabiedrības un cilvēka drošība”

2016. gada 22. martā

Izglītības un zinātnes ministrija ir grozījusi profesionālās un arodizglītības standartu, lai uzlabotu audzēkņu eksakto priekšmetu zināšanas, nosakot fiziku vai ķīmiju, vai dabaszinības kā vispārizglītojošus priekšmetus. Tagad MK noteikumu Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu" 8.punkts nosaka, ka visās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās attiecīgajos mācību priekšmetos iekļaujamas šādas tēmas – veselības izglītība, vides izglītība, izglītība darba vides drošības jomā, izglītība valsts aizsardzības jomā.

Tomēr šōbrīd šie temati ir iekļauti dažādos mācību priekšmetos – gan vispārizglītojošos, gan profesionālās izglītības. Tas, kā secināts noteikumu projekta anotācijā, nenodrošina sistemātisku pieeju sabiedrības un cilvēka drošības jautājumu apguvē.

Tāpēc Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir izstrādājis vienotu mācību kursa modeli "Sabiedrības un cilvēka drošība". Kursa ietvaros mācīs:

  • darba aizsardzību,
  • pirmo palīdzību,
  • ugunsdrošību,
  • elektrodrošību,
  • civilo aizsardzību,
  • vides aizsardzību,
  • veselības izglītības tēmu.

Kā redzams, kursa ietvaros paredzēta obligāta veselības izglītība, ko profesionālajās izglītības iestādēs ieviesīs no 2016./2017.mācību gada. Kursa saturs tiks saskaņots ar Veselības ministriju un to finansēs piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Profesionālās vidējās izglītības programmās veselības izglītībai noteiktas 24 mācību stundas un arodizglītības programmās - 20 mācību stundas.

VISC sadarbībā ar Veselības ministriju ir arī izstrādājis metodisko materiālu "Veselības izglītība vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā."

Avots: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi?id=277755