Strādā vesels

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 8. kongresa rezolūcija

2016. gada 5. decembrī

Jauniešu pārstāvniecība arodbiedrību kustībā kļūst aizvien mazāka, līdzīgi kā citām vecuma grupām. LBAS arodbiedrību jauniešu padome ir pārliecināta, ka pirmajam solim, lai uzlabotu arodbiedrību autoritāti, ir jābūt biedru skaita palielināšanai, lai arodbiedrības varētu izpildīt savu misiju. Jauniešu dalība arodbiedrībās ir būtiska arodbiedrību pārstāvniecības uzlabošanai. Tāpēc ir jārada vairāk pievilcīgu piedāvājumu jauniešiem, lai tiem rastos interese iesaistīties arodbiedrībās. Arodbiedrību Jauniešu padomes var izmantot kā vienu no instrumentiem, lai piesaistītu vairāk jauniešu arodbiedrību kustībai.

Arodbiedrībām ir jāsadzird jauniešu balsis – arodbiedrību dienaskārtībā un koplīgumos ir jābūt jautājumiem, kas ir aktuāli gan jauniem darbiniekiem, gan darbiniekiem - studentiem. 

LBAS 8. Kongress aicina:

  • Ietekmēt izglītības politiku un tiesību aktus, kas nosaka izglītības, prakses kvalitātes normatīvo regulējumu valsts līmenī. Likumdošana ir ļoti svarīga, tai ir jāatbalsta efektīva un sociāli droša jauniešu pāreja no skolas uz darbu, uzlabojot mācību apstākļus praktikantiem;
  • Palielināt nozaru un uzņēmumu arodbiedrību vadītāju zināšanu līmeni par arodbiedrību lomu, izglītības lomu un nepieciešamību biedriem (jāmainās koplīgumu sarunām);
  • Paaugstināt arodbiedrību kapacitāti – meklēt veidus, kā nodrošināt vairāk speciālistus;
  • Paaugstināt jauno līderu kompetences līmeni – jāuzlabo apmācību pieejamība arodbiedrību jauniešiem un arodbiedrību jaunajiem līderiem;
  • Arodbiedrību līderus runāt ar praktikantu/ studentu/ stažieri par arodbiedrību lomu uzņēmumā, darba drošību, darba slodzi;
  • LBAS dalīborganizācijas izveidot vai stiprināt Jauniešu padomes savās arodbiedrībās; LBAS dalīborganizācijām deleģēt pārstāvjus dalībai LBAS Jauniešu padomē, tādējādi stiprinot Jauniešu pārstāvniecību arodbiedrībās lēmumu pieņemšanā.

Arodbiedrībām ir sava loma solidaritātes un sadarbības uzlabošanā starp paaudzēm.