Strādā vesels

Jūnijā uzsākta lauksaimniecības nozares pārbaude

2014. gada 18. jūnijā

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) informē, ka no 2014.gada 10.jūnija līdz 28. augustam visā valstī tiks veiktas tematiskās pārbaudes lauksaimniecības nozares uzņēmumos par darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Lauksaimniecība kā viena no senākajām un stabilākajām ekonomikas nozarēm ir viena no valsts ekonomikas ilgtermiņa balstiem. Tāpēc svarīgi, lai nozarē strādājošajiem būtu veselībai un dzīvībai nekaitīgi darba apstākļi. Būtiski, lai lauksaimniecības nozarē strādātu apmācīti  un zinoši nodarbinātie, kas spētu vairot darba ražīgumu, dodot ieguldījumu uzņēmuma un arī visas valsts attīstībā.

Pēc Darba inspekcijas informācijas pērn 3 reizes ir pieaudzis letālo nelaimes gadījumu skaits un par 66% pieaudzis smago nelaimes gadījumu skaits. 2012.gadā lauksaimniecības nozarē reģistrēti 38 nelaimes gadījumi, t.sk. 1 darbinieks gāja bojā, bet 6 guva smagas traumas. 2013.gadā lauksaimniecības nozarē reģistrēti 39 nelaimes gadījumi, t.sk. 3 darbinieki gāja bojā, bet 10 guva smagas traumas. Kā biežākais nelaimes gadījumu cēlonis jāmin nepietiekoša uzmanība, neapmierinoša darbinieku instruēšana un apmācība, darba drošības noteikumu vai instrukciju neievērošana, neatbilstoša darba aprīkojuma lietošana, kā arī elektrodrošības noteikumu neievērošana, tā gūstot elektrotraumas. Tāpēc apmeklējot uzņēmumus, inspektori pārbaudīs, vai darba vide ir droša, ir veikts darba vides risku novērtējums un veikta darbinieku apmācība, kā tiek ievērotas darba aizsardzības prasības darba vietās, strādājot ar darba aprīkojumu, u.c. būtiskas darba aizsardzības prasības.

Uzsākoties aktīvākai lauksaimniecības darbu sezonai, Darba inspekcija aicina darba devējus pārliecināties, vai Jūsu uzņēmumā  nodarbinātajiem šogad ir veikta ikgadējā apmācība, viņi ir informēti par pastāvošajiem riska faktoriem darba vietās, strādā ar pārbaudītu un drošu aprīkojumu un ir nosūtīti veikt obligātās veselības pārbaudes. Darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošana savā uzņēmumā ir katra darba devēja pienākums.

Informējam, ka Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta mājas lapā www.osha.lv ir pieejami dažāda veida informatīvie materiāli par darba aizsardzības jautājumiem .