Strādā vesels

Ierobežo reproduktīvai sistēmai toksisku vielu izmantošanu darba vidē

2024. gada 5. aprīlī

2024.gada 5.aprīlī spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās" (Konsolidētā noteikumu versija: https://likumi.lv/ta/id/181871-darba-aizsardzibas-prasibas-saskaroties-ar-kancerogenam-vielam-darba-vietas ).

Ar grozījumiem tiek pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 9. marta Direktīva 2022/431, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu, mutagēnu un reproduktīvai sistēmai toksisku vielu iedarbību darbā.

Būtiskākās izmaiņas:

1.Noteikumu Nr. 803 tvērums tiek paplašināts un noteiktās prasības attiecināmas arī uz reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām. Reproduktīvai sistēmai toksiska viela ir viela vai maisījums, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1272/2008  par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 I pielikumā noteiktajiem kritērijiem, pēc kuriem tā ir klasificējama kā reproduktīvajai sistēmai toksiska 1.A vai 1.B kategorijas viela. Noteikumu 1. pielikumā iekļautām vielām ir pievienots klasificējums, kas sniedz informāciju, vai viela ir kancerogēna, mutagēna vai reproduktīvai sistēmai toksiska viela (Kanc., Mut., Repr. 1. A vai 1. B grupa).

Attiecīgi, darba vides risku novērtējumā tāpat kā līdz šim, vērtējot kancerogēno un mutagēno vielu risku, būs jāņem vērā un jāvērtē arī vielu ietekme uz reproduktīvajā vecumā esošo nodarbināto veselību (iedarbības raksturs, pakāpe un ilgums), kā arī jāveic pasākumi, lai ar iedarbību uz nodarbinātajiem saistītais risks ir samazināts līdz minimumam. Sevišķa uzmanība jāpievērš ietekmei uz to nodarbināto veselību, kam nepieciešama īpaša aizsardzība  (piemēram, pusaudži, grūtnieces, sievietes pēcdzemdību periodā), un jāvērtē iespēja novērst darbu zonās, kur viņi var nonākt saskarē ne tikai ar kancerogēnām, mutagēnām, bet arī ar reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām.

Jāatzīmē, ka reproduktīvai sistēmai toksiskās vielas ar robežvērtībām jau bija noteiktas Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”, no kuriem tās tagad ir pārceltas uz noteikumiem Nr. 803.

2.Veiktas izmaiņas kancerogēno vielu arodekspozīciju robežvērtībās, nosakot gan jaunas vērtības, gan arī jaunas vielas, īpaši, kas klasificējamas kā reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas (1. pielikums izteikts jaunā redakcijā).

Būtiskākās robežvērtību izmaiņas skar niķeļa savienojumus un benzolu, kam noteikti arī dažādi piemērošanas termiņi.

Niķeļa savienojumiem (1. A kategorijas kancerogēna viela, kas var izraisīt arī ādas un elpceļu sensibilizāciju) noteiktas divas robežvērtības – ieelpojamā frakcija (0,01 mg/m3) un respirējamā frakcija (0,05 mg/m3), mērot pēc niķeļa. Robežvērtības stāsies spēkā no 2025. gada 18. janvāra, bet līdz tam jānosaka ieelpojamai frakcija, kurai tiks piemērota 0,1 mg/m3 robežvērtība.

Benzola (1. A kategorijas kancerogēna viela, ko iespējams absorbēt arī caur ādu) arodekspozīcijas robežvērtība 1,65 mg/m3 (0,5 ppm) būs spēkā līdz 2026. gada 5. aprīlim, bet no 2026. gada 6. aprīļa tā būs 0,66 mg/m3 (0,2 ppm).

3. Ņemot vērā svina un tā neorganisko savienojumu ietekmi uz reproduktīvo veselību, pilnveidotas veselības uzraudzības prasības izmantojot biomonitoringu kā veselības uzraudzības elementu. Attiecīgi nodarbinātajiem, kas pakļauti svina un tā neorganisko savienojumu kaitīgajai ietekmei, obligāto veselības pārbaužu laikā būs jāveic arī svina noteikšana organismā. Turklāt, darba devējiem par to jāinformē nodarbinātie, bet arodslimību ārstam jāseko līdzi rādītājiem un jānosaka pasākumi, ja konstatēta bioloģiskās robežvērtības pārsniegšana.
4. Noteikumos iekļauts jauns pielikums “Bioloģiskās ekspozīcijas rādītāji” (3. pielikums), kas nosaka bioloģiskās ekspozīcijas rādītājus kancerogēniem, pārņemot Direktīvu 2022/431 un pārceļot jau spēkā esošo regulējumu no noteikumiem Nr. 325 attiecībā uz svinu, dzīvsudrabu, kadmiju u.c. vielām, kuras klasificējamas kā kancerogēni un var atstāt ietekmi uz nodarbinātā veselību.
5. Noteikts pienākums darba vides riska novērtējuma datus un nodarbināto sarakstu, kas pakļauti reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām, glabāt 5 gadus pēc vielu iedarbības beigām.
6. Precizētas prasības attiecībā uz nodarbināto apmācību, īpaši kontekstā ar bīstamām zālēm. Noteikumi nosaka, ka ir jānodrošina nodarbināto darba specifikai atbilstoša apmācība, ieskaitot praktisku apmācību. Praktiskai apmācībai jābūt pielāgotai, ņemot vērā no jauna radušos riskus vai izmaiņas esošajos riskos, jo īpaši tad, ja uz nodarbinātajiem iedarbojas vai var iedarboties jauni kancerogēni vai vairāki atšķirīgi kancerogēni, tostarp vielas, ko satur bīstamas zāles. Apmācībā iekļaujami arī jautājumi par reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu ietekmi uz veselību. Īpaša vērība apmācībā jāpievērš veselības aprūpes iestāžu nodarbinātajiem, kas darbā izmanto bīstamas zāles.
7. Ņemot vērā kancerogēnu spēju izraisīt ļaundabīgu audzēju (vēzi) un arī to kaitīgo ietekmi uz reproduktīvo veselību, noteikumos noteikts process, kura ietvaros par visiem saslimšanas gadījumiem ar vēzi, nelabvēlīgas ietekmes uz pieaugušu vīriešu un sieviešu dzimumfunkciju un auglību, vai ontoģenētiskās toksicitātes izraisīšanu pēcnācējos, ko konstatē arodslimību izmeklēšanas un noteikšanas procesā, ārstu komisija informē Valsts darba inspekciju.

Vienlaikus veikti grozījumi arī Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”.

Būtiskākās izmaiņas:

  1. Precizēts un izteikts jaunā redakcijā noteikumu 1. pielikums, svītrojot un pārnesot kancerogēnās, mutagēnās un reproduktīvai sistēmai toksiskās vielas un to robežvērtības uz noteikumiem Nr.803, un novēršot vielu dublēšanos divos noteikumos.
  2. Svītrots noteikumu 2. pielikums ar vielu sinonīmiem, saglabājot sinonīmus 1. pielikumā.
  3. Precizēts noteikumu 3. pielikums, atstājot noteikumiem atbilstošas ķīmiskās vielas ar bioloģiskās ekspozīcijas rādītājiem un nosakot tās vielas, kurām, izmantojot biomonitoringu, var noteikt to uzkrāšanos cilvēka organismā.

 

Papildus informācija: Šogad tiks aktualizēti arī www.stradavesels.lv pieejamie bukleti, aktualizējot iepriekš minētās izmaiņas normatīvajos aktos attiecībā uz kancerogēnām vielām, īpaši reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām, kā arī precizējot informāciju par cietkoksnes putekļiem. Tiek turpināta semināru sērija par darba aizsardzības prasībām darba vidē, saskaroties ar ķīmiskajām vielām, tajā skaitā kancerogēnajām vielām. Sekojiet līdzi www.stradavesels.lv kalendārā.