Strādā vesels

Ierobežo ķīmisko vielu, jo īpaši, kancerogēno vielu, izmantošanu darba vidē

2021. gada 23. februārī

2021.gada 18.februārī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas pārņem minimālās Eiropas normatīvo aktu prasības par nodarbināto aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā*.

Ar darbu saistīta saslimšana ar vēzi ir viena no lielākajām veselības problēmām darbavietās un galvenais cēlonis tādiem nāves gadījumiem, kuri Eiropas Savienībā ir saistīti ar darbu.

Noteikumu mērķis ir ierobežot darba vidē izmantojamās kancerogēnās vielas, attiecīgi samazinot šo vielu ietekmi uz nodarbināto veselību darbā, tādejādi samazinot arī ļaundabīgo audzēju attīstību.

Attiecīgi, Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumi Nr.803 „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās”:

  • papildināti ar septiņām jaunām kancerogēnām vielām (berilijs un neorganiskie berilija savienojumi, 4,4’-metilēnbis (2-hloranīns) , dīzeļdzinēju izplūdes gāzu emisijas, formaldehīds, kadmijs un tā neorganiskie savienojumi, minerāleļļas, kas iepriekš lietotas iekšdedzes dzinēja kustīgo daļu eļļošanai un dzesēšanai, policikliskie aromātiskie ogļūdeņražu maisījumi, kas satur benzo(a)pirēnu un citi maisījumi, kas ir kancerogēni šo noteikumu izpratnē un noteikt tām arodekspozīcijas robežvērtību atbilstoši direktīvā noteiktajai vērtībai;
  • sešām kancerogēnām vielām noteiktas jaunas arodekspozīcijas robežvērtības (arsēnskābe un tās sāļi, kā arī neorganiskie arsēna savienojumi, 4,4’-metilēndianilīns, epihlorhidrīns, etilēna dibromīds un etilēndihlorīds , trihloretilēns);
  • papildināti ar diviem jauniem darbiem, kuros iespējama saskare ar kancerogēnām vielām: darbs, kas saistīts ar tādu minerāleļļu saskari ar ādu, kuras iepriekš lietotas iekšdedzes dzinēja kustīgo daļu eļļošanai un dzesēšanai (piemēram, motoreļlas nomaiņas darbi autoservisos, vecās motoreļļas utilizācija) un darbs, kas saistīts ar dīzeļdzinēja izplūdes gāzu emisiju iedarbību (piemēram, dīzeļlokomotīvju vadītāji, ģeneratoru, kas darbināmi ar dīzeļdegvielu, izmantošana, dīzeļdzinēju apkope, darbi autoservisos).

Savukārt, Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumi Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”:

  • papildināti ar 7 jaunām ķīmiskajām vielām, berilijs un tā neorganiskie savienojumi, dīzeļdzinēju izplūdes emisijas, etilēna dibromīds, 4,4’-metilēndianilīns un 4,4’-metilēnbis (2-hloranilīns), trimetilamīns, kurām noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības;
  • 12 ķīmiskām vielām mainītas arodekspozīcijas robežvērtības (anilīns, 1,2-Dihloretāns, epihlorhidrīns, etiķskābes butilesteris, formaldehīds, fosfora oksihlorīds, izoamilspirts, kadmijs un tā neorganiskie savienojumi, kumols, metilhlorīds, p-toluidīns, trihloretilēns);
  • aktualizētas bioloģiskās ekspozīcijas robežvērtības svinam, dzīvsudrabam, hromam, kadmijam, benzolam, un papildināts vērtību saraksts ar robežvērtībām anilīnam,  kumolam un niķeļim un tā neorganiskajiem savienojumiem.

Abos noteikumos noteikti atsevišķām vielām dažādi spēkā stāšanās laiki, kā arī termiņi nozarēs. Piemēram, līdz 2024.gada 11.jūlijam formaldehīdam veselības aprūpes, apbedīšanas un balzamēšanas nozarēs noteikta citāda robežvērtība kā pārējās nozarēs.

Tādejādi darba devējam būs jāņem vērā jaunās prasības, nodrošinot darba vides risku novērtēšanu, risku novēršanu vai samazināšanu, tajā skaitā kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu un pasākumu ieviešanu. Īpaša uzmanība jāpievērš jomās, kurās vielas tiek lietotas vai izmantotas citu maisījumu gatavošanai, piemēram, kokapstrāde un mēbeļu ražošana, būvniecība, transports, apstrādes rūpniecība. Uzņēmumiem varētu būt jāveic papildus darba vides mērījumi, lai noteiktu kancerogēno vielu koncentrāciju darba vides gaisā un veiktu atbilstošus preventīvos pasākumus.

Virkne informatīvo materiālu attiecībā uz kancerogēnajām vielām, tai skaitā, labās prakses piemēri no uzņēmumiem dažādās Eiropas Savienības valstīs, atrodami Eiropas Savienības kustības cīņai pret kancerogēnu samazināšanu darba vidē mājas lapā: https://roadmaponcarcinogens.eu/

Savukārt, www.stradavesels.lv ir pieejami gan bukleti, gan plakāti, gan videomateriāli, kas veicina darba devēju un nodarbināto izpratni par kancerogēno vielu noteikšanu un ierobežošanu darba vidē. Turklāt šogad turpināsies semināru sērija par darba aizsardzības prasībām darba vidē, saskaroties ar ķīmiskajām vielām, tajā skaitā kancerogēnajām vielām. Sekojiet līdzi www.stradavesels.lv kalendārā.

Papildus informācijai, Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros tiek sniegts bezmaksas konsultatīvs atbalsts bīstamo nozaru darba devējiem, kura ietvaros tiek veikta darba vides risku novērtēšana, darba aizsardzības speciālistu apmācība, kā arī laboratoriskie mērījumi 500 EUR apmērā. Šāda atbalsta sniegšana plānota līdz 2023.gada beigām. Vairāk informācijas par pieejamo atbalstu un iespēju pieteikties atrodams šeit: https://www.vdi.gov.lv/lv/atbalsts-darba-devejiem

 * - 2019.gada 16.janvāra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2019/130, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darba vietā;    

- 2019.gadā 5.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2019/983, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā;

- Komisijas 2019. gada 24. oktobra Direktīva (ES) 2019/1831 ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK.