Strādā vesels

Ierobežo kancerogēno vielu izmantošanu darba vidē

2020. gada 8. janvārī

 

2020.gada 7.janvārī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas pārņem Eiropas normatīvo aktu prasības par nodarbināto aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā*.

Ar darbu saistīta saslimšana ar vēzi ir viena no lielākajām veselības problēmām darbavietās un galvenais cēlonis tādiem nāves gadījumiem, kuri Eiropas Savienībā ir saistīti ar darbu.

Noteikumu mērķis ir ierobežot darba vidē izmantojamās kancerogēnās vielas, attiecīgi samazinot šo vielu ietekmi uz nodarbināto veselību darbā, tādejādi samazinot arī ļaundabīgo audzēju attīstību.

Attiecīgi, noteikumi par darba aizsardzības prasībām, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās, papildināti ar sešām jaunām kancerogēnām vielām (ieelpojamie kristāliskā silicija dioksīda putekļi, ugunsizturīgās keramikas šķiedras, hroma (VI) savienojumi, 2-nitropropans, o-toluidīns un brometlēns) un vairākām vielām noteiktas stingrākas arodekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā. Turklāt arī darbu saraksts, kurā iespējama kancerogēno vielu ietekme, ir papildināts ar jaunu darbu, kura procesā rodās ieelpojamā kristāliskā silicija dioksīda putekļu iedarbība.

Jāatzīmē, ka kancerogēno vielu arodekspozīcijas robežvērtību saraksts ir pilnībā pārstrādāts ņemot vērā jaunāko ķīmisko vielu klasifikāciju, nosakot kancerogēno vielu kategorijas un ķīmiskās iedarbības raksturojumu.

Tādejādi darba devējam būs jāņem vērā jaunās prasības, nodrošinot darba vides risku novērtēšanu, risku novēršanu vai samazināšanu, tajā skaitā kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu un pasākumu ieviešanu. Īpaša uzmanība jāpievērš jomās, kurās vielas tiek lietotas vai izmantotas citu maisījumu gatavošanai, piemēram, kokapstrādē un būvniecībā. Uzņēmumiem varētu būt jāveic papildus darba vides mērījumi, lai noteiktu kancerogēno vielu koncentrāciju darba vides gaisā un veiktu atbilstošus preventīvos pasākumus.

Tostarp izmaiņas paredz iespēju arodslimību ārstam norādīt, ka veselības uzraudzība ir jāturpina arī pēc saskares ar kancerogēnām vielām izbeigšanas.

Jaunās prasības stājas spēkā 2020.gada 17.janvārī.

Virkne informatīvo materiālu attiecībā uz kancerogēnajām vielām, tai skaitā, labās prakses piemēri no uzņēmumiem dažādās Eiropas Savienības valstīs, atrodami Eiropas Savienības kustības cīņai pret kancerogēnu samazināšanu darba vidē mājas lapā: https://roadmaponcarcinogens.eu/

Savukārt, www.stradavesels.lv ir pieejami gan bukleti, gan plakāti, gan videomateriāli, kas veicina darba devēju un nodarbināto izpratni par kancerogēno vielu noteikšanu un ierobežošanu darba vidē. Turklāt šogad turpināsies semināru sērija par darba aizsardzības prasībām darba vidē, saskaroties ar ķīmiskajām vielām, tajā skaitā kancerogēnajām vielām. Sekojiet līdzi www.stradavesels.lv kalendārā.

* - 2017.gada 12.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2017/2398, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā.