Strādā vesels

Eiropas DAS tiekas ar ES komisāri, lai risinātu mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu problēmas

2018. gada 25. janvārī

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) rīko semināru par darba aizsardzības nodrošināšanu mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos (MMU), kurā ir uzaicināta piedalīties komisāre Marianne Thyssen un citas ieinteresētās personas. Seminārs notiek 25. janvārī Bilbao vienlaikus ar divu jaunu ziņojumu publicēšanu, kuros ir analizēti EU-OSHA projekta par MMU jaunākie konstatējumi. Ziņojumos un arī seminārā galvenā uzmanība pievērsta labas prakses piemēriem no visas ES, aplūkojot galvenos panākumu faktorus un problēmas, un starpnieku svarīgajai lomai darba aizsardzības uzlabošanā MMU.

Darba aizsardzība ir viens no Eiropas sociālo tiesību pīlāra galvenajiem principiem. Ir ļoti svarīgi, lai darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji, valsts iestādes un darba aizsardzības konsultanti sadarbotos, nodrošinot mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu darbiniekiem drošus un veselīgus darba apstākļus.

Daudziem MMU darba aizsardzības pārvaldība rada problēmas, un salīdzinājumā ar citiem, lielākiem uzņēmumiem šo uzņēmumu darbinieki biežāk ir pakļauti drošības un veselības riskiem. Faktiski vairāk nekā 80 % no visām arodtraumām ES gūst mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu darbinieki — jo mazāks uzņēmums, jo lielāks nelaimes gadījumu risks. Jaunāko ziņojumu konstatējumi atklāj MMU problēmas un bažas, attieksmi un nostāju pret darba aizsardzību, kā arī virzītājfaktorus un šķēršļus darba aizsardzības pasākumu īstenošanai šajos uzņēmumos. Projekta laikā padziļināti analizētie MMU labās prakses piemēri sniedz ekspertiem pārskatu par to, kādi pasākumi ir iedarbīgi un kādos gadījumos un apstākļos tos var izmantot. Veiksmīgas pieejas darba aizsardzības atbalstam ietver izpratnes veicināšanas pasākumus, apmācību, praktisku rīku nodrošinājumu un ekonomiskus stimulus. Ziņojumi arī skaidri parāda, ka ļoti svarīga loma darba aizsardzības veicināšanā MMU ir starpniekiem, un tas ir viens no galvenajiem diskusiju tematiem seminārā.

Eiropas Komisijas nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianne Thyssen uzsver: "Darba aizsardzība ir viens no Eiropas sociālo tiesību pīlāra  galvenajiem principiem, tāpat kā sociālais dialogs un darbinieku dalība. Ņemot vērā šos principus un labas prakses piemērus, ir ļoti svarīgi, lai darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji, valsts iestādes un darba aizsardzības konsultanti sadarbotos un atbalstītu darba aizsardzību mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos, nodrošinot šo uzņēmumu darbiniekiem drošus un veselīgus darba apstākļus."

Labas prakses piemēri

Apvienotās Karalistes Olimpiskā parka projekts īpaši spilgti ilustrē, cik svarīga nozīme ir dažādu ieinteresēto personu sadarbībai un darba aizsardzības pasākumu iekļaušanai piegādes ķēdē. Olimpiskā parka būvniecības laikā — pirms projekta sākšanas un visos tā posmos — notika apspriešanās ar visām ieinteresētajām personām, tostarp valsts darba aizsardzības regulatoru, līgumdarba veicējiem un arodbiedrībām. Darba aizsardzība bija viena no galvenajām prioritātēm, tāpēc visiem MMU, ar kuriem bija noslēgti apakšlīgumi, saskaņā ar piegādes ķēdes pārvaldības prasībām bija jāievēro stingri darba aizsardzības standarti, kas būvniecības laikā ļāva panākt uzteicami zemu nelaimes gadījumu līmeni. Lai uzlabotu darba aizsardzību, ļoti svarīga nozīme ir MMU motivēšanai rīkoties un informētības paaugstināšanai par attiecīgiem rīkiem un tiesību aktiem. Dānija īsteno valsts mēroga darba inspekcijas iniciatīvu, saskaņā ar kuru inspektori sistemātiski apmeklē MMU un piedāvā ar darba aizsardzību saistītas konsultācijas un resursus, cenšoties uzrunāt un iesaistīt dialogā visus MMU.

EU-OSHA direktore Christa Sedlatschek izceļ vēl vienu piemēru, kas rāda, kā valsts līmeņa starpnieku pasākumi var palīdzēt MMU risināt darba aizsardzības problēmas: "Francijas preventīvajā pieejā darba aizsardzībai ir integrēti tiešsaistes interaktīvā riska novērtējuma (OiRA) rīki. Izmantojot EU-OSHAizstrādāto satvaru, Nacionālais pētniecības un drošības institūts ir pielāgojisOiRA rīkus  divu neaizsargātu un pārsvarā MMU nozaru (ceļu transporta un restorānu nozares) vajadzībām, dodot uzņēmumiem iespēju novērtēt savus riskus un īstenot darba aizsardzības uzlabošanas pasākumus. Īpašu apbrīnu šajā piemērā izraisa vairāku reģionālu un valsts mēroga darba aizsardzības institūtu, profesionālo organizāciju un citu attiecīgu nozaru partneru saskaņotā rīcība, kas ir ļāvusi izstrādāt šos rīkus un izplatīt tos MMU."

Lai gan visi piemēri apliecina, ka efektīvi rīki un labi izplānoti iejaukšanās pasākumi var veiksmīgi uzlabot darba aizsardzību MMU, daudzas no iniciatīvām ir brīvprātīgas, tāpēc tās nesasniegs MMU, kuru pieeja darba aizsardzībai ir reaktīva un kuri aktīvi nesadarbojas ar darba aizsardzības institūtiem.

Kā pielāgot rīcībpolitikas un programmas, lai apmierinātu visgrūtāk sasniedzamo MMU vajadzības? Šis jautājums tiks sīkāk aplūkots projekta galīgajā analīzes ziņojumā, kuru paredzēts publicēt šogad un kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta labas prakses pārnesamībai un rīcībpolitiku un programmu lomas izpētei regulatīvā un sociālekonomiskā kontekstā.

 

Saites