Strādā vesels

Deputāti aicina pastiprināt darba inspekcijas, lai novērstu sociālo dempingu

2014. gada 15. janvārī

Jāpastiprina personāls un citi resursi, kas vajadzīgi darba inspekciju veikšanai dalībvalstīs, lai mazinātu nelikumīgo nodarbinātību, fiktīvu pašnodarbinātību un sociālo dempingu, saka EP deputāti otrdien pieņemtajā rezolūcijā.

"Dalībvalstu darba inspekcijām ir būtiska nozīme sociālās jomas noteikumu īstenošanā, kā arī, lai nodrošinātu taisnīgus konkurenci starp ES valstīm. Mazinot nelikumīgo nodarbinātību, kas pašlaik veido aptuveni 18.8% no ES iekšzemes kopprodukta, varētu palielināt iekasēto nodokļu apjomu un iemaksas sociālā nodrošinājuma programmās. Darba inspekcijām trūkst personāla un to pārrobežu sadarbība ir apgrūtināta", norādīja par rezolūcijas izstrādi atbildīgā EP deputāte Jutta Steinruck (S&D, Vācija). Viņas izstrādāto tekstu deputāti pieņēma ar 586 balsīm par, 58 pret un 47 atturoties.

Pārrobežu sadarbības pastiprināšana

Deputāti aicina veidot darba inspektoru Eiropas platformu, kas uzraudzītu nelikumīgu nodarbinātību, lai stiprinātu pārrobežu sadarbību un apzinātu un noteiktu fiktīvus uzņēmumus.

Viņi arī aicina Eiropas Komisiju apsvērt iespēju ieviest Eiropas sociālās apdrošināšanas karti vai citu ES mēroga elektronisku dokumentu, kas ES dalībvalstīm ļautu apmainīties ar nodarbinātības pārbaudei vajadzīgiem datiem, vienlaikus nodrošinot augstu datu aizsardzības līmeni. Deputāti arī aicina īstenot izmēģinājuma projektu Eiropas agrīnās brīdināšanas sistēmai par nelikumīgu nodarbinātību.

 

Sociālā aizsardzība

Deputāti pieņēma arī atsevišķu rezolūciju, kurā prasa uzlabot sociālo nodrošinājumu ES pašnodarbinātajiem, kuru skaits arvien pieaug. Jāuzlabo arī pašnodarbināto sociālās drošības shēmu koordinācija starp dalībvalstīm, deputāti saka rezolūcijā, ko pieņēma ar 587 balsīm par, 65 pret un 39 atturoties.

 

Saites

-  Pieņemtais teksts būs pieejams te (meklēt pēc 14.01.2014)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

- Procedūras fails (darba inspekcijas)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2112(INI)&l=en

- Procedūras fails (pašnodarbinātie)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2111(INI)&l=en

 

Kontakti papildu informācijai

Agnese Krivade,

Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. ; tālr. + 32 498983983