Strādā vesels

Darba drošības uzlabošanai būs pieejams ES fondu finansējums

2016. gada 13. aprīlī

Darba drošības uzlabošanai, jo īpaši – bīstamo nozaru uzņēmumos - , no Eiropas Sociālā fonda (ESF) paredzēti vairāk nekā 10,7 miljoni eiro. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Valsts darba inspekcijai (VDI) sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu ESF finansējuma saņemšanai.

VDI, īstenojot ESF līdzfinansēto projektu, nodrošinās pasākumus darba drošības uzlabošanai. Līdzfinansējums paredzēts dažādu ar darba drošību saistītu pasākumu īstenošanai, piemēram, darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma pilnveidei un praktiskās ieviešanas uzraudzības pasākumu īstenošanai, bīstamo nozaru uzņēmumu atbalstam, sniedzot konsultācijas un izstrādājot darba vides risku novērtēšanas moduļus un mācību metodiskos materiālus specializēto darba aizsardzības apmācību programmām, kā arī VDI profesionālo spēju pilnveidošanai un sabiedrības izglītošanai darba drošības jomā.

Paredzēts, ka projekta ietvaros līdz 2023. gada beigām atbalstu darba drošības uzlabošanai būs saņēmuši 4700 mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi.

Specifiskā atbalsta ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 12 643 472 eiro, tai skaitā ESF finansējums – 10 746 951 eiro un valsts budžeta finansējums – 1 896 521 eiro.

Ierobežotajā projektu iesniegumu atlasē līdz š.g. 12. maijam projekta iesniegumu ir uzaicināta iesniegt VDI – iestāde, kas nodrošina valsts uzraudzības un kontroles īstenošanu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, savukārt atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija.

ESF atbalsts darba drošības uzlabošanai paredzēts plānošanas dokumenta - darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" ietvaros.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases .

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir nosūtījusi uzaicinājumu Valsts darba inspekcijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu ESF finansējuma saņemšanai.