Strādā vesels

Darba devējiem par darbnespējas lapām

2015. gada 20. jūlijā

Lai saņemtu pabalstu, darbnespējas lapās B, kas ir izsniegtas no 1.jūlija, vairs nav nepieciešams darba devēja apstiprinājums par darbinieka neierašanos darbā par laiku, kad viņam ir izsniegta darbnespējas lapa.

Taču Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka slimības un maternitātes pabalsta piešķiršanas un izmaksas nosacījumi nav mainījušies. Tāpat kā līdz šim, nodarbinātajam nav tiesību vienlaikus saņemt slimības vai maternitātes pabalstu un darba ienākumus. Tāpēc pabalsta saņēmējam, pieprasot pabalstu, iesnieguma veidlapā ar savu parakstu ir jāapliecina, ka pabalsta saņemšanas periodā viņš nestrādāja un neguva ienākumus kā darba ņēmējs un/vai kā pašnodarbinātais.

Savukārt VSAA, izmantojot no Valsts ieņēmumu dienesta saņemto informāciju, pārbaudīs, vai pabalsta saņēmējam darba nespējas periodā nav reģistrēti darba ienākumi. Šādu kontroli VSAA veica arī pirms darba devēja apstiprinājuma atcelšanas. Ja VSAA konstatēs, ka pabalsta saņēmējs darbnespējas laikā ir guvis darba ienākumus, tad tāpat kā līdz šim, darba devējam tiks pieprasīta informāciju par darbiniekam aprēķinātajiem ienākumiem darba nespējas perioda laikā.

VSAA atgādina, ka darbnespējas lapa joprojām ir dokuments, kas attaisno darbinieka neierašanos darbā. Darba devējam ir tiesības iekšējās kārtības noteikumos vai citā iekšējā normatīvajā aktā paredzēt kārtību, kādā darbiniekam jāiesniedz informācija par viņam izsniegtajām darbnespējas lapām, lai varētu veikt faktiski nostrādātā darba laika uzskaiti.

Lai saņemtu pabalstu, darbnespējas lapās B vairs nav nepieciešams darba devēja apstiprinājums par darbinieka neierašanos darbā laikā, kad ir izsniegta lapa.