Strādā vesels

Aicinām darba aizsardzības speciālistus piedalīties aptaujā par aroda ekspozīcijas robežvērtībām

2024. gada 30. janvārī

Aicinām ķīmisko vielu un maisījumu ražošanas, metālapstrādes, mehānisko transportlīdzekļu apkopju, remonta un līdzīgās nozarēs strādājošos darba aizsardzības speciālistus aizpildīt īsu aptaujas anketu par aroda ekspozīcijas robežvērtību piemērošanu un ar to saistīto likumdošanas prasību ievērošanu. Anketa ietver jautājumus par robežvērtībām, kas iekļautas MK noteikumos Nr. 325/2007; Nr. 803/2008 un REACH regulu.

Šobrīd Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts (RSU DDVVI ) projekta PARC (Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals) ietvaros veic darba aizsardzības speciālistu aptauju Latvijā par aroda ekspozīcijas robežvērtību piemērošanu un ar to saistīto likumdošanas prasību ievērošanu. Šīs aptaujas mērķa grupa ir darba aizsardzības speciālisti no tādām nozarēm kā ķīmisko vielu un maisījumu ražošana, metālapstrāde, mehānisko transportlīdzekļu apkope, remonts un līdzīgām.

Aptauja ir daļa no Horizon Europe projekta PARC (Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals) - Eiropas partnerības ķīmisko vielu radīto risku novērtēšanā (https://www.eu-parc.eu). PARC mērķis ir paplašināt zināšanas par ķīmisko riska faktoru novērtēšanu un sniegt uz pētījumiem balstītu informāciju politikas veidotājiem. Pētījums tiek realizēts četrās valstīs - Somijā, Norvēģijā, Latvijā un Slovēnijā. Par pētījumu tiks publicēts ziņojums un zinātniskais raksts.

Aptauja ir daļa no pētījuma, kurā tiek analizēts, kā praksē darbavietās tiek piemērotas arodekspozīcijas robežvērtības un cita informācija, kas iegūta par ķīmiskajām vielām dažādos likumdošanas procesos. Jūsu atbilde ir svarīga kopējās situācijas novērtēšanai un palīdzēs rast risinājumus sistēmas pilnveidei!

Aptaujas anketa ir anonīma, tās aizpildīšana prasīs aptuveni 10 minūtes. Aptaujas anketa pieejama šeit: https://link.webropol.com/s/workplaces-LT

Aptaujas aizpilde pagarināta līdz 12.02.2024.