Strādā vesels

Vai zemnieku saimniecībās uz sezonas laiku jāpiesaista darba aizsardzībā kompetenta institūcija?

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2015. gada 8. maijā

Jautājums

Vēlos noskaidrot šādu situāciju, zemnieku saimniecībā patstāvīgi strādā 5 darbinieki, ir izveidota darba aizsardzības sistēma, noslēgts pakalpojuma līgums ar kompetentu darba aizsardzības speciālistu (pašnodarbinātu personu, kas reģistrējusies VID), bet sezonas/pavasara, ražas novākšanas laikā saimniecībās tiek piesaistīti sezonas strādnieki.

Jautājums vai darba aizsardzības jautājumus var kārtot kompetents darba aizsardzības speciālists (pašnodarbināta persona), vai jāpieņem darbā uz darba līgumu, vai jāpiesaista kompetenta institūcija? Paldies jau iepriekš par atbildi!

 

Atbilde

Ministru kabineta 2005. gada 8. februāra noteikumu Nr.99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” (turpmāk – MK not.Nr.99) prasībās nekādi atsevišķi izņēmumi kādai nozarei uz sezonas darbu veikšanas laiku nav atrunāti. Nozare A 01 (Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības) visa ir iekļauta MK not.Nr.99 1.pielikumā minētajā nozaru sarakstā un uzskatāma par paaugstināta riska nozari.

Darba likuma 44. panta pirmā daļas 1.apakšpunkts nosaka, ka darba līgumu uz noteiktu laiku var noslēgt, lai veiktu noteiktu īslaicīgu darbu, ar to saprotot sezonas rakstura darbu. Uz minētā Darba likuma panta pamata izdoti Ministru kabineta 2002. gada 25. jūnija noteikumi Nr.272 “Noteikumi par sezonas rakstura darbiem”, kuri nosaka sezonas rakstura darbus, kuru veikšanai pieļaujama darba līguma noslēgšana uz noteiktu laiku. Tātad tiek veikts sezonāls un īslaicīgs darbs.

Zemnieku saimniecībām uz sezonas darbu veikšanu bieži vien ir nepieciešams piesaistīt papildus nodarbinātos, noslēdzot ar tiem darba līgumus uz noteiktu laiku. Līdz ar to palielinās kopējais nodarbināto skaits uz sezonas darbu veikšanas laiku. Ja zemnieku saimniecība atbilstoši MK not.Nr.99 prasībām ir piesaistījusi kompetentu speciālistu uz pakalpojumu līguma pamata, bet sezonas darbu veikšanas laikā īslaicīgi ir palielinājies kopējais nodarbināto skaits, tad šādos gadījumos piesaistītais kompetentais speciālists var turpināt sniegt pakalpojumu uz noslēgtā līguma pamata ar nosacījumu, ka palielinātais sezonā nodarbināto skaits netiek izmantots ļaunprātīgi.