Strādā vesels

Vai meliorācijas darbiniekiem ir nepieciešams iziet apmācības, iegūt apliecību darbam ar motorzāģi?

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2015. gada 25. maijā

Jautājums:

Jautājums par traktoristiem, laukstrādniekiem un lopkopjiem, kuru pamatnodarbošanās nav saimniecībā esošo meliorācijas grāvju vai aizaugušajās platībās esošo krūmāju zāģēšana: Vai šiem darbiniekiem ir nepieciešams iziet apmācības un iegūt apliecību darbam ar motorzāģi?

Atbilde:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” darba devējam ir pienākums nodrošināt nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos, izvēloties tādu apmācības veidu, kas atbilst nodarbinātā profesionālajai sagatavotībai, ņemot vērā nodarbinātā izglītību, iepriekšējo apmācību, darba pieredzi un spējas, kā arī uzņēmuma specifiku. Ievadapmācība un instruktāža darba vietā ir jānodrošina jebkuram darbiniekam attiecībā uz tiem darbiem, ko konkrētais darbinieks veic neatkarīgi no pamatnodarbošanās.

Specifiskas prasības darbiem mežsaimniecībā ir noteiktas Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.310 “Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā”.

Šo noteikumu 1.pielikumā norādītos mežsaimniecības darbus: jaunaudžu kopšanas, augošu koku atzarošanas, koku gāšanas, atzarošanas un sagarumošanas darbus ar motorzāģi var veikt, ja ir iegūta atbilstoša kvalifikācija vai apgūts attiecīgs mācību kurss.

Tā kā attiecībā uz krūmāju zāģēšanu nav noteikts normatīvais regulējums, tad būtu pieļaujama minēto darbu veikšana ar motorzāģi bez atbilstošas apliecības iegūšanas ar nosacījumu, ka darba devējs nodrošina nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos un tiek ievērotas visas Ministru kabineta 09.12.2002. noteikumu Nr.526 ,,Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu” prasības, lietojot darba aprīkojumu.