Strādā vesels

Vai instruktāžas var reģistrēt dokumentā, kur informācija sakārtota savādāk, kā MK noteikumu paraugā

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2015. gada 24. martā

Jautājums par darba aizsardzības instruktāžu žurnāla formu darba vietā

Uzņēmumā tehniski ir iespējamas izveidot izdruku instruktāžu žurnālam darba vietā no datorprogrammas, bet informācija sakārtojas savādāk, kā ir MK noteikumu paraugā. Vai tas būtu pārkāpums, ja visa informācija būtu ietverta, bet instrukciju uzskaitījums būtu zem darbinieka datiem? Cenšamies optimizēt uz ierakstiem patērēto laiku.

Atbilde

MK noteikumi Nr.749 nenosaka konkrēti, kādā veidā ir jāreģistrē darbinieku instruktāža, bet minēto noteikumu 29.punkts nosaka: „Ziņas par nodarbināto ievadapmācību un instruktāžu darba vietā darba devējs reģistrē attiecīgos dokumentos, kuri satur šo noteikumu 3. un 4.pielikumā minēto informāciju.” Ja uzņēmuma izdrukātajā dokumentā ir visa informācija, kuru paredz normatīvais akts, bet tikai citādā izkārtojumā, tad uzņēmums ir ievērojisi MK noteikumu prasību. Tomēr nepeiciešams īpašu uzmanību pievērst tam, lai šis izkārtojums būtu nepārprotams un neradītu jautājumus, par ko tad konkrētais darbinieks ir apmācīts/instruēts.

Papildus informācija

Administratīvā procesa likuma 152.panta otrā daļa nosaka, ka faktus, kurus saskaņā ar likumu var pierādīt tikai ar noteiktiem pierādīšanas līdzekļiem, nevar nodibināt ne ar kādiem citiem pierādīšanas līdzekļiem. Proti – ja ziņas par veikto instruktāžu dokumentāri jāapstiprina MK noteikumu Nr.749 3. un 4.pielikumā noteiktos reģistrācijas dokumentos, kuros konkrēti noteikts norādīt instruētā vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu/profesiju, instrukcijas tematu, nosaukumu vai numuru, kā arī instruētās personas un tās personas parakstu, kura veikusi instruktāžu, tad tikai šāds pilnībā noformēts instruktāžu reģistrācijas dokuments var kalpot par vienīgo instruktāžas veikšanas fakta un satura pierādīšanas līdzekli.