Strādā vesels

Kuros gadījumos nepieciešama drošības datu lapa un kā darba devējam izmantot informāciju tajā?

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2016. gada 23. septembrī

Lai nodrošinātu drošu darbu ar ķīmiskām vielām vai maisījumiem, viens no svarīgākajiem instrumentiem ir drošības datu lapas. Pienākums piegādāt drošības datu lapu ir vielas vai maisījuma ražotājam, importētājam, pakārtotam lietotājam vai izplatītājam tajā brīdī, kad ķīmiskā viela vai maisījums tiek piegādāts, turklāt drošības datu lapas jāizsniedz bez maksas valsts valodā. Ja drošības datu lapas tiek izsniegtas angļu vai vācu valodā, darba devējam ir jāprasa piegādātājam to nodrošināt latviešu valodā. Drošības datu lapas ir vajadzīgas tajos gadījumos, ja viela vai maisījums klasificēts kā bīstams (par to liecina piktogramma marķējumā  - rombs ar sarkanu malu un simbols), viela ir noturīga, bioakumulatīva un toksiska un ļoti bioakumulatīva saskaņā ar kritērijiem, vielai ir noteiktas Eiropas Kopienas aroda ekspozīcijas robežvērtības vai maisījumā noteiktā koncentrācijā ir vismaz viena viela, kas ir bīstama cilvēka veselībai vai videi.

Saskaņā ar REACH regulas 35.pantu darba devējiem ir jāpiešķir piekļuvei informācijai, kas norādīta drošības datu lapās. Ņemot vērā arī Ministru kabineta 15.05.2007. noteikumos Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” minētajiem darba devēja pienākumiem, pat ja piegādātājs nav izpildījis savu pienākumu izsniegt drošības datu lapu, darba devējam ir jārīkojas proaktīvi un pašam tā jāpieprasa, lai varētu izpildīt visus uzliktos pienākumus.

Būtiski ir ne tikai nodrošināta drošības datu lapa, bet arī informācijas kvalitāte tajā, par ko ir atbildīgs drošības datu lapas. Drošības datu lapu saturam jāatbilst Eiropas Komisijas regulas Nr.2015/830 prasībām. Ja viela vai maisījums tirgū izvietots un drošības datu lapa izsniegta līdz 01.06.2015., tad drošības datu lapa līdz 31.05.2017. var atbilst Eiropas Komisijas regulas Nr.453/2010 prasībām. Par prasībām neatbilstošu drošības datu lapu var liecināt tās sagatavošanas vai pārskatīšanas datums pirms 01.12.2010. vai atsauce uz Ministru kabineta noteikumiem, nevis regulām. Ja drošības datu lapa ir novecojusi, piegādātājam ir jāpieprasa jauna drošības datu lapa.

Drošības datu lapu darba devējs var izmantot ļoti dažādi – risku novērtējumā ņemot vērā vielas vai maisījuma bīstamību, izvēloties atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, apzinot nepieciešamos pasākumus ārkārtas situācijā (ugunsgrēks, noplūde un citos), apmācot darbiniekus, kā arī droši uzglabāt ķīmiskās vielas un maisījumus, nepakļaujot sevi, darbiniekus un materiālās vērtības ugunsgrēka, sprādziena, saindēšanās riskam.

Lai arī tirgū esošu ķīmisko vielu un maisījumu marķēšana ir piegādātāja atbildība, nereti darba devējiem un darbiniekiem darba procesā nepieciešams izmantot mazākus apjomus, kā dēļ ķīmiskās vielas vai maisījumi tiek salieti mazāka tilpuma tarā. Jāatceras, ka šajā gadījumā darba devējs kļūst atbildīgs par iepakojuma marķēšanu, kas jābalsta uz drošības datu lapā un oriģinālajā marķējumā sniegto informāciju – piktogrammām, signālvārdiem, bīstamības un drošības prasību apzīmējumiem. Jāatceras, ka šī informācija, kā arī nosaukums ir jānorāda uz mazākā tilpuma. Marķējami arī ir ķīmisko vielu vai maisījumu atkritumi.

Vairāk informācijas par ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu papildus var meklēt gan www.stradavesels.lv, gan Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas mājaslapā www.meteo.lv, sadaļā “Vide/Ķīmiskās vielas un maisījumi”.