Strādā vesels

Kas apmaksā personas medicīniskās ("sanitārās") grāmatiņas - darbinieks vai darba devējs?

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2015. gada 16. decembrī

Saskaņā ar Darba likuma 82.panta pirmo daļu darbiniekam, pamatojoties uz attiecīgu darba devēja rīkojumu, ir pienākums nekavējoties veikt veselības pārbaudi gadījumos, kad šādas pārbaudes veikšana paredzēta normatīvajos aktos vai darba koplīgumā, vai arī pastāv pamatotas aizdomas par darbinieka saslimšanu, kas rada vai var radīt draudus viņa vai citu cilvēku drošībai vai veselībai. Nepieciešamība darbiniekam veikt obligāto pirmreizējo un obligāto periodisko veselības pārbaudi, par kuru tiek izdarīta atzīme personas medicīniskajā grāmatiņa, ir noteikta Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumos Nr.434 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” (turpmāk – MK noteikumi nr.434), tādējādi šīs pārbaudes ir paredzētas normatīvajos aktos. Darba likuma 82.panta otrā daļa nosaka, ka izdevumus, kas saistīti ar veselības pārbaudes veikšanu, sedz darba devējs, tādējādi arī izdevumi par veselības pārbaudēm, kas noteiktas MK noteikumos Nr.434, darba attiecību laikā ir jāsedz darba devējam.

Vienīgais izņēmums varētu būt situācijā, kad personai jāveic pirmreizējā veselības pārbaude pirms stāšanās darbā un jāsaņem atzinums personas medicīniskajā grāmatiņā. Šajā gadījumā darba devējs var noteikt, ka personai, lai uzsāktu darba tiesiskās attiecības, ir jāsaņem atzinums personas medicīniskajā grāmatiņā par veselības stāvokļa atbilstību un šajā gadījumā, tā kā darba tiesiskās attiecības nebūs uzsāktas, par veselības pārbaudi maksās pati persona.