Strādā vesels

Kāpēc darba devējam jāsniedz VDI informācija par zaudējumiem, kas radušies pēc nelaimes gadījuma?

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2017. gada 8. februārī

Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 51. punkts nosaka, ka "Darba devējs 30 dienu laikā pēc tam, kad nodarbinātais iesniedzis pārejošas darbnespējas lapu A, nosūta (Valsts darba) inspekcijai šo noteikumu 7. pielikumā norādīto paziņojumu par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu". Dati par darba devēja zaudējumiem saistībā ar nelaimes gadījumu darbā Valsts darba inspekcijai (VDI) ir nepieciešama, jo informācija datu apkopošanai Eiropas līmenī tiek nosūtīta arī Eurostat. Minētā prasība ir noteikta par pienākumu Eiropas parlamenta un padomes regulas (EK) Nr. 1338/2008 (2008. gada 16. decembris) attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā 4. pielikumā.

Ja darba devējs minēto informācija nosūta VDI, izmantojot e-pakalpojumu, iesniegtie dati automātiski pievienojas konkrētajam VDI informatīvajā sistēmā reģistrētajam nelaimes gadījumam. Šīs summas VDI nepārbauda un neapstrīd. Tās summējas kopējā atskaitē, kura redzama arī VDI pārskatu 1.pielikumā  – analīzē par notikušajiem nelaimes gadījumiem darbā (16.punktā). 

Pieejama vizuāla informācija - padomi, kā soli pa solim izpildīt e-pakalpojumu "Paziņojums par darba devēja zaudējumiem saistībā ar nelaimes gadījumu darbā".