Strādā vesels

Kādos gadījumos jābūt darba aizsardzības koordinatoram būvobjektā?

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2016. gada 19. aprīlī

Normatīvais regulējums attiecībā uz darba aizsardzības koordinatoru projekta sagatavošanas posmā (turpmāk - projekta sagatavošanas koordinators) un darba aizsardzības koordinatoru projekta izpildes posmā (turpmāk - projekta izpildes koordinators) ir noteikts Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 92) 7. un 8. punktos – gan juridiskais statuss, gan atbilstošie sertifikāti, gan nepieciešamie zināšanu līmeņi darba aizsardzības jomā.   

Kritērijs darba aizsardzības koordinatoru iecelšanai norādīts MK noteikumu Nr. 92 9.punktā: „  Ja būvlaukumā būvdarbus veic vairāki atsevišķu būvdarbu veicēji, pasūtītājs ieceļ vienu vai vairākus projekta sagatavošanas koordinatorus un projekta izpildes koordinatorus.”  

Minētie noteikumi nosaka arī koordinatoru pienākumus: projekta sagatavošanas koordinatora pienākumi noteikti 15.punktā un projekta izpildes koordinatoram pienākumi - 16.punktā.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 92 16.1 p.: „Ja būvdarbus veic viens atsevišķu būvdarbu veicējs, par šo noteikumu 15.2., 15.3., 16.1., 16.3. un 16.6.apakšpunktā minēto pienākumu izpildi ir atbildīga persona, kas veic projekta vadītāja pienākumus.”

Tādējādi, ja būvlaukumā darbus veic vairāki atsevišķu būvdarbu veicēji, ir jābūt gan projekta sagatavošanas koordinatoram (-iem), gan projekta izpildes koordinatoram (-iem) (pasūtītāja kompetencē ir izvērtēt un iecelt vienu vai vairākus koordinatorus).