Strādā vesels

Kādai jābūt būvobjekta darba aizsardzības koordinatora izglītībai?

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2016. gada 2. maijā

Koordinatoram projekta sagatavošanas posmā nepieciešams arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāts projektēšanas jomā un koordinators apguvis pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļa 60 h) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā 40h vai arī viņam kopā ar minēto būvspeciālista sertifikātu komplektā ir iegūta  pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība darba aizsardzības jomā (Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 92) 7.1 p.).

Par projekta izpildes koordinatoru ir tiesīga būt persona, kura saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības jomā un

1)ieguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļa 60h) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā 40h vai/ un ieguvusi pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzības jomā

vai

2) ieguvusi otrā līmeņa profesionālo izglītību darba aizsardzības jomā, kurai var nebūt iegūta profesionālā izglītība būvniecības jomā un būvprakses sertifikāts (MK noteikumu Nr. 92 8.1 p.).

Projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora iecelšana neatbrīvo pasūtītāju un projekta vadītāju no atbildības par darba aizsardzības prasību ievērošanu (MK noteikumu Nr. 92 10.p.).