Strādā vesels

Kā rīkoties, ja nodarbinātais cietis nelaimes gadījumā darbā, bet darba devējs to nevēlas atzīt?

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2014. gada 10. martā

Nelaimes gadījumu izmeklēšanas kārtību nosaka 25.08.2009. Ministru Kabineta noteikumi Nr.950 „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”. Šo noteikumu 12.punkts nosaka, ka cietušajam vai lieciniekiem nekavējoties par notikušo nelaimes gadījumu jāziņo darba devējam. Šī prasība parasti ir atrunāta precīzāk vai nu Darba kārtības noteikumos vai dokumentos par apmācību. Ja tomēr darba devējs par notikušo nelaimes gadījumu uzzina vēlāk, augstāk minēto noteikumu 22.punkts nosaka, ka nelaimes gadījuma izmeklēšana jāuzsāk nekavējoties, pēc cietušā rakstiska iesnieguma iesniegšanas darba devējam vai inspekcijai vai citas informācijas saņemšanas, kas liecina par notikušo nelaimes gadījumu (darbnespējas lapa, liecinieku sniegtā informācija u.c.). Lai pierādītu, ka darba devējs ir informēts par notikušo, iesakām cietušajai personai iesniegt darba devējam rakstisku iesniegumu par notikušo nelaimes gadījumu, iesnieguma otru eksemplāru saglabājot sev. Ja arī pēc iesnieguma saņemšanas darba devējs neuzsāk izmeklēšanu, cietušajam jāvēršas Valsts darba inspekcijā. Parasti šādos gadījumos darba devējs mēdz atrunāties, ka neko nav zinājis un tad cietušā iesnieguma kopija noder par pierādījumu darba devējam, ka informācija par nelaimes gadījumu darbā tomēr ir sniegta.