Strādā vesels

Kā rīkoties, ja bosinga dēļ darbinieks nokļūst slimnīcā?

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2014. gada 20. februārī

Situācija - darbinieks tiek izsaukts pie priekšnieka uz kabinetu, kur priekšnieks izsaka darbiniekam pārmetumus, kļūdas, apspriež problēmas, to visu darot nicinoši un paceltā tonī, kā rezultātā darbiniekam sākas stress un viņš noģībst. Pēc šī notikuma darbinieks meklē ārsta palīdzību, kur atklājas nopietnas veselības problēmas, kuru rezultātā tiek noteikta, slimības lapa uz vairākām nedēļām.

Atbilde

Minētā situācija  ir uzskatāms par nelaimes gadījumu darba vietā, jo pēc  MK noteikumu nr.950 „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” (pieejami: http://likumi.lv/doc.php?id=196653) definīcijas, nelaimes gadījums ir vienas darba dienas laikā noticis ārkārtējs notikums, kā rezultātā iestājās veselības traucējumi- darbnespēja. Pēc apraksta spriežot, darba devējs ir diezgan cietsirdīgs, ja ignorē darbinieka noģībšanu un turpina skaidroties, nevis sauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. Cietušajai personai ieteiktu iesniegt darba devējam rakstisku iesniegumu, kurā būtu informācija par iestājušos darba nespēju. Savukārt noslēdzot darba nespējas lapu, pievērst uzmanību, lai ārsts šajā lapā veic atzīmi (ieliek krustiņu) „Nelaimes gadījums darbā”. Ja viss augstāk minētais tiks izdarīts, darba devējam būs jāizmeklē nelaimes gadījums darba vietā. Viens akta eksemplārs tiks nosūtīts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) un cietušajam darbiniekam tiks apmaksāti ārstēšanās izdevumi. Visi čeki par sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem jāsakrāj un tos apmaksās pēc iesniegšanas VSAA.