Strādā vesels

Kā pareizi aizpildīt paziņojumu par darba devēja zaudējumiem saistībā ar nelaimes gadījumu darbā?

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2017. gada 1. augustā

Saskaņā ar Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr.950 „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 51.punktu darba devējs 30 dienu laikā pēc tam, kad nodarbinātais iesniedzis pārejošas darbnespējas lapu A, nosūta Valsts darba inspekcijai (turpmāk - VDI) šo noteikumu 7.pielikumā norādīto paziņojumu par darba devēja zaudējumiem saistībā ar darbā notikušo nelaimes gadījumu (turpmāk - paziņojums).

Aizpildot paziņojumu, jānorāda:

  • akta reģistrācijas numurs, kas sastāv no 10 zīmēm (reģistrējot nelaimes gadījumu aktu VDI, šis numurs tiek piešķirts katram nelaimes gadījuma aktam savs);
  • cietušā vārds, uzvārds;
  • A darbnespējas lapas ilgums (darba dienu skaits un periods).
  • A darbnespējas lapas izmaksas (euro).

Paziņojumā arī jānorāda darba devēja zaudējumi (ja tādi bija), kas saistīti ar nelaimes gadījumu – t.i. sabojāto instrumentu/ aprīkojuma izmaksas, transportlīdzekļa remonta izmaksas, apmācību izmaksas u.c.

Darba devēja iesniegtie dati ir nepieciešami statistikas informācijas veidošanai un apkopošanai, kā arī pārskatu sagatavošanai un turpmākai iesniegšanai Starptautiskajai darba organizācijai un  Eurostatam.

Ērtākais veids minētā paziņojuma iesniegšanai (nosūtīšanai) VDI ir speciālā e-pakalpojuma izmantošana, jo daļu informācijas sistēma automātiski sameklē un atlasa (https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP183/Apraksts). Plašāk par minēto e-pakalpojumu lasīt padomu lapā.