Strādā vesels

Apmācība darbam augstumā

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2019. gada 4. martā

Jautājums

Labdien! MK noteikumu Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” 89. punktā noteikts, ka darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu. Jautājums vai apmācību var veikt pats darba devējs? Un vai par apmācību ir jāizsniedz dokuments, kas to apliecina?

Atbilde

Darba devēja pienākumi attiecībā uz darbinieku apmācību darbam augstumā ir noteikti ar Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” (turpmāk – MK not. Nr.143) 89.punktā – „Darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbam augstumā”.
Līdz ar to darba devējam ir izvēles tiesības un tas ir darba devēja ziņā, kā viņš nodrošina, ka nodarbinātie ir apmācīti par konkrētajām tēmām – vai pats apmāca darbinieku savā uzņēmumā, vai arī izvēlas nosūtīt darbinieku apmācībai kādam konkrētam darbam uz akreditētu izglītības iestādi, izmantojot ārpakalpojumu, attiecīgi pēc apmācības firmu piedāvātās apmācību programmas, un saņemot apliecības.
Normatīvie akti nenosaka, bet arī neaizliedz darbiniekam, kurš ir izgājis apmācību sertificētā mācību centrā, veikt citu darbinieku apmācību. Nav arī normatīvā regulējuma, kas noteiktu kādas precizējošākas prasības darba devējam jautājumā par apmācības metodikas apstiprināšanu, par programmu sastādīšanu, par darbinieku apmācību un apmācības dokumentēšanu, kā arī par iegūto zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi. Līdz ar to metodikai un programmai nav jābūt apstiprinātai Izglītības ministrijā. Tādējādi, tas ir darba devēja kompetences jautājums, kā nodrošināt nodarbināto apmācību, ievērojot likumdošanu.
Jāņem vērā, ka darba aizsardzības likuma 14.(4)p. nosaka, ka darba aizsardzības instrukcijām un apmācībai ir jābūt nodarbinātajiem saprotamai un piemērotai viņu profesionālajai sagatavotībai. Darba devējs pārliecinās par to, ka nodarbinātais ir sapratis darba aizsardzības instrukcijas un apmācību. Pašam darba devējam arī jānovērtē darbinieks, kurš ir izgājis apmācību sertificētā mācību centrā, vai viņa zināšanas un darba prasmes ir tādā līmenī, lai apmācītu citus darbiniekus, ievērojot augstāk minēto normatīvo aktu noteiktās prasības. Darba devējam ir jānodrošina dokumentārs pierādījums konkrēto tēmu apgūšanai. Vēlams, lai uzņēmumā veikto apmācību apstiprinātu iekšējs dokuments. Norādām, ka apliecības ir tiesiski izsniegt tikai sertificēti mācību centri.
Savukārt, obligāto prasību apmācībai darbam, izmantojot virves un stiprinājumus, saskaņā ar MK not. Nr.143 91.p. – minēto apmācību ir tiesīgi veikt speciālisti, kam ir vismaz triju gadu stāžs darbā augstumā, kur tiek izmantotas virves un stiprinājumi. Šo triju gadu stāžu varētu apliecināt, piemēram, tādi uzņēmuma iekšējie dokumenti kā nodarbinātā darba līgums, nodarbinātā amata apraksts, kuros ir noteikti pienākumi veikt darbus augstumā, izmantojot virves un stiprinājumus.
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un veselību darbā, kā to nosaka Darba aizsardzības likuma 27. panta pirmā daļa. Līdz ar to darba devēja pienākums ir ievērot un izpildīt normatīvo aktu prasības, lai nodarbinātajiem nodrošinātu drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.