Strādā vesels

Kā rīkoties, ja darbinieks neinformē darba devēju par notikušo nelaimes gadījumu?

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2014. gada 10. februārī

Nelaimes gadījumu izmeklēšanas kārtību nosaka 25.08.2009. Ministru Kabineta noteikumi Nr.950 „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”. Šo noteikumu 12.punkts nosaka, ka cietušajam vai lieciniekiem nekavējoties par notikušo nelaimes gadījumu jāziņo darba devējam. Šī prasība parasti ir atrunāta precīzāk vai nu Darba kārtības noteikumos vai dokumentos par apmācību. Ja tomēr darba devējs par notikušo nelaimes gadījumu uzzina vēlāk, augstāk minēto noteikumu 22.punkts nosaka, ka nelaimes gadījuma izmeklēšana jāuzsāk nekavējoties, pēc cietušā rakstiska iesnieguma iesniegšanas darba devējam vai inspekcijai vai citas informācijas saņemšanas, kas liecina par notikušo nelaimes gadījumu (darbnespējas lapa, liecinieku sniegtā informācija u.c.).