Strādā vesels

Kā rīkoties ar arodslimnieku, kuram nevar piedāvāt citu darbu, bet viņš ir arodbiedrības biedrs

Linda Matisāne

Linda Matisāne

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta vadītāja

2016. gada 5. aprīlī

Jautājums

Ko darīt gadījumos, ja darbinieks tikko ir atzīts par arodslimnieku, kuram darba devējs nevar piedāvāt citu darbu, bet darbinieks ir arodbiedrības biedrs / prekšsēdētājs?

Atbilde

Šajā situācijā darba devējam būtu jānosūta darbinieks uz obligāto veselības paŗbaudi, jo atbilstoši Darba likuma 101. panta 1.daļas 7.punstam  "Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, ja darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums". Ja ārsta atzinums (obligātās veselības paŗbaudes kartē) būs, ka darbinieks nevar veikt darbu, tad darba devējs var uzteikt darba līgumu. Bet ņemot vērā, ka darbinieks ir arodbiedrības priekšēdētājs darba devējam atbilstoši Arodbiedrību likuma 13. panta 7.punktā noteiktajam darba devējam ir aizliegts bez attiecīgās arodbiedrības piekrišanas uzteikt darba līgumu arodbiedrības pilnvarotajai amatpersonai, kura pilda pārstāvja pienākumus, izņemot likumā noteiktos gadījumus. Darba līgums arodbiedrības pilnvarotajai amatpersonai uzteicams atbilstoši Darba likuma noteikumiem. Tas nozīmē, ka darba devējam jārīkojas saskaņā ar Darba likuma 110. pantā noteikto - jāprasa arodbiedrības piekrišana darba līguma uzteikšanai. Ja arodbiedrība nepiekrīt darba līguma uzteikumam, viena mēneša laikā no atbildes saņemšanas dienas darba devējs var celt prasību tiesā par darba līguma izbeigšanu. Vienlaicīgi darba devējam ir pienākums ievērot Darba likuma 137. panta 12. punkto noteikto aizliegumu - darba devējs nepielaiž darbinieku pie nolīgtā darba, ja darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ un to apliecina ārsta atzinums. Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam šā likuma 74.panta trešajā daļā noteikto atlīdzību par laiku, kurā darbinieks nav pielaists pie darba.

Atbildi sagatavoja Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļa.