Strādā vesels

Darba aizsardzības speciālista pienākumi kā papildus darbs

Linda Matisāne

Linda Matisāne

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta vadītāja

2016. gada 10. martā

Jautājums

Sakiet lūdzu ja darba devējs norīko kādu darbinieku papildus par darba aizsardzības speciālistu (apmaksā arī kursus) vai šim darbiniekam pienākas arī papildus darba samaksa?

Atbilde

Darba likuma 65.panta pirmajā daļā noteikts, ka, ja darbinieks pie viena un tā paša darba devēja līdztekus nolīgtajam pamatdarbam veic papildus darbu, šim darbiniekam ir tiesības saņemt atbilstošu piemaksu par šāda darba veikšanu. Savukārt, šī panta otrajā daļā noteikts, ka  piemaksas apmēru nosaka darba koplīgumā vai darba līgumā. Vēršam Jūsu uzmanību, ka par jebkuru papildus darbu jāvienojas rakstveidā ar darba devēju un jāatrunā darba pienākumi, darba laiks un samaksa par šī darba veikšanu.