Strādā vesels

Cik nodarbinātie ir jāapmāca pirmās palīdzības sniegšanā?

Linda Matisāne

Linda Matisāne

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta vadītāja

2016. gada 15. novembrī

Lai nodarbinātie prastu sniegt pirmo palīdzību, darba devējiem ir jānodrošina viņu apmācība. Precīzu apmācāmo nodarbināto skaitu normatīvie akti nenosaka. Atbilstoši MK 713 „Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu” prasībām darba devējs apmācāmo skaitu nosaka pats, pamatojoties uz darba vides riska novērtēšanas rezultātiem.

Darba devējam ieteicams vadīties pēc principa – lai darba laikā darba vietā (piemēram, katrā cehā katrā maiņā) atrastos vismaz viens nodarbinātais, kurš apmācīts sniegt pirmo palīdzību. Ja darbi tiek veikti lielā uzņēmuma teritorijā, salīdzinoši lielā attālumā (piemēram, vairākos atsevišķos angāros, veikalos, birojos, būvobjektos), tad šādā situācijā jānodrošina, lai uzņēmumā strādātu vairāki nodarbinātie, kas apmācīti sniegt pirmo palīdzību. Ja darba vieta ir liela (piemēram, liels būvobjekts, liela biroju ēka, kas izvietota vairākos stāvos), tad iespējams konkrētajā darba vietā ir nepieciešams apmācīt vairākus darbinieks. Pirmās palīdzības sniegšanās gadījumā svarīga ir katra sekunde, tāpēc darbiniekiem, kas prot sniegt pirmo palīdzību, būtu jāatrodas pēc iespējas tuvāk.