Strādā vesels

Vispārīgās datu aizsardzības regulas ietekme uz darba aizsardzības dokumentu aizpildīšanu

2018. gada 2. augustā

Jautājums

Kā Vispārīgās datu aizsardzības regulas stāšanās spēkā ietekmē darbinieku personas datu aizpildīšanu dažādos darba aizsardzības dokumentos un minēto dokumentu iesniegšanu Valsts darba inspekcijā?  

Atbilde

Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regula) 4. panta pirmajā daļā sniegts skaidrojums, kas ir "personas dati". Faktiski ar personas datiem saprot jebkuru informāciju, kas tiešā vai netiešā veidā ļauj identificēt fizisku personu, piemēram,  vārds, uzvārds un personas kods, vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese u.tml.

Saskaņā ar Regulu datu apstrādes pamatprincipi nemainās, un dati arī turpmāk ir jāvāc konkrētiem, skaidriem un leģitīmiem (likumīgiem) nolūkiem (Regulas 5.,6. pants). Darba aizsardzības un darba tiesību kontekstā datu apstrāde ir likumīga:

  • ja fiziskai vai juridiskai personai (konkrētajā gadījumā darba devējam), kuras rīcībā nonāk dati, dati vajadzīgi līguma (šajā gadījumā darba līguma vai cita veida līguma) noslēgšanai;
  • lai fiziska vai juridiskai persona (konkrētajā gadījumā darba devējs) izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, piemēram:

-        reģistrētu veikto instruktāžu darba aizsardzībā instruktāžu reģistrācijas žurnālos;
-        sagatavotu dokumentus, lai nosūtītu darbiniekus uz obligātajām veselības pārbaudēm;
-        sagatavotu aktu par  nelaimes gadījuma darbā  u.c.

Līdz ar to, aizpildot dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, darba devējs Regulu nepārkāpj. Ņemot vērā, ka Valsts darba inspekcija uzrauga un kontrolē darba tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu, darba devējs Regulas prasības nepārkāpj, iesniedzot pieprasītos dokumentus Valsts darba inspekcijā.

Atbildi sagatavoja: VDI Juridiskās nodaļas vadītāja Diāna Švānberga