Strādā vesels

Vai ar aizsargcepuri var uzturēties būvobjektā?

2022. gada 15. martā

Jautājums:

Vai ar aizsargcepuri var uzturēties būvobjektā?

Atbilde:

Atbilstoši MK 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – MK 92) 2., 3. p. Jūsu atsūtītajos fotoattēlos Nr.1. - 6. redzamie darbi ir kvalificējami kā būvdarbi.

MK 2002. gada 20. augusta noteikumu Nr. 372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” (turpmāk – MK 372) 6., 7., 12., 13.,16.2., 16.3.,16.4., 16.5. punktā noteikts:

(6.) Darba devējs bez maksas nodrošina nodarbinātos ar aizsardzības līdzekļiem, veic pasākumus, kas nodrošina aizsardzības līdzekļu uzturēšanu darba kārtībā un atbilstību higiēnas prasībām saskaņā ar ražotāja instrukcijām (piemēram, aizsardzības līdzekļu glabāšanu, pārbaudi, tīrīšanu, dezinfekciju, remontu).

(7.) Aizsardzības līdzekļus lieto tikai ražotāja instrukcijās paredzētajiem mērķiem un atbilstoši šajās instrukcijās noteiktajām drošības prasībām. Darba devējs nodrošina, lai instrukcijas ir nodarbinātajiem saprotamas un pieejamas.

12. Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs darba devējs.

13. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts darba inspekcija.

(16.) Izvēloties aizsardzības līdzekļus šo noteikumu 14.punktā minēto darba vides riska faktoru novēršanai vai samazināšanai, darba devējs:

16.2. ņem vērā šo noteikumu 3.pielikumā minētos darbus, kuros lietojami atbilstoši aizsardzības līdzekļi;

(16.3.) nosaka aizsardzības līdzekļiem nepieciešamos raksturlielumus, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību pret attiecīgo darba vides riska faktoru, ņemot vērā paša aizsardzības līdzekļa radīto risku;

(16.4.) salīdzina pieejamo aizsardzības līdzekļu raksturlielumus un šo noteikumu 16.3.apakšpunktā minētos raksturlielumus;

(16.5.) novērtē, vai izraudzītais aizsardzības līdzeklis atbilst šo noteikumu 4. un 10.punktā noteiktajām prasībām.

No  MK 372 3. pielikuma “Darbi un nozares, kurās lietojami atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi”(Pielikums MK 28.09.2021. noteikumu Nr. 655 redakcijā)  1.1.1.p. satura izriet, ka uzskaitītajās nozarēs, tajā skaitā “- būvniecība”,  nodarbināto galvaskausu aizsardzībai pret krītošu vai lidojošu priekšmetu radītiem triecieniem, sadursmēm ar šķēršļiem un augstspiediena strūklām, lietojamas  aizsargķiveres. MK 372 1. pielikuma(Pielikums MK 28.09.2021. noteikumu Nr. 655 redakcijā) “Individuālie aizsardzības līdzekļi un attiecīgie darba vides riska faktori” 1.1. punktā noteikts, ka galvas aizsardzībai lietojami šādi aizsardzības līdzekļi - aizsargķiveres, cepures, maskas, galvas aizsargsegas. 

Eiropas standarts EN 397:2012+A1:2012 nosaka fiziskās un veiktspējas prasības, testa metodes un marķēšanas prasības rūpnieciskajām aizsargķiverēm. Rūpnieciskās aizsargķiveres paredzētas, lai aizsargātu lietotāju pret krītošiem priekšmetiem un to izraisošām galvaskausa un smadzeņu traumām.

iropas standarts EN 812:2012 nosaka fiziskās un veiktspējas prasības, testa metodes un marķēšanas prasības rūpnieciskām aizsargcepurēm, kuras paredzētas lietotāju  aizsardzībai pret triecieniem ar galvu pret cietiem, nekustīgiem priekšmetiem. Šīs aizsargcepures nav paredzētas un nenodrošina galvas aizsardzību pret krītošu priekšmetu, kā arī kustīgu vai piekārtu kravu iedarbību. Standartā EN 812:2012 arī noteikts, ka rūpniecisko aizsargcepuri nedrīkst sajaukt ar rūpniecisko aizsargķiveri, kā tas norādīts EN 397.

No visa iepriekš minētā izriet, ka būvdarbos nodarbinātie galvas aizsardzībai kā individuālos līdzekļus drīkst lietot tikai Eiropas standartam EN 397:2012+A1:2012 atbilstošas rūpnieciskās aizsargķiveres.

 

 

Valsts darba inspekcijas likums neparedz VDI tiesības veikt tiesību normu oficiālu interpretāciju, līdz ar to sniegtais skaidrojums vērtējams vienīgi kā juridiski nesaistošs VDI viedoklis.

Atbildi sagatavoja: VDI Darba aizsardzības nodaļa