Strādā vesels

Būvniecības projekta izpildes koordinatoram nepieciešamā izglītība

2020. gada 4. decembrī

Jautājums

Ministru kabineta 2003.gada 25. februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 punktā ir noteikts, ka projekta izpildes koordinatoram nepieciešams būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā.

Vai šie noteikumi ir piemērojami tieši – vai koordinators var būt tikai tāds, kurš ir sertificēts abās būvniecības jomās vai arī pietiek ar sertifikātu vienā no šīm jomām?

Atbilde

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – noteikumi Nr.92) par projekta izpildes koordinatoru ir tiesīga būt persona, kas:

1)     normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

- apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā;

- ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;

2)    ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā.

Šāds formulējums noteikumos tika iekļauts, pamatojoties uz iepriekš spēkā esošajiem Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.383 “Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”, kur pēc jomu sadalījuma būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība tika izdalīta kā viena sertificēšanas joma.

Šobrīd minētie noteikumi ir zaudējuši spēku un to vietā pieņemtajos Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumos Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība ir noteiktas kā atsevišķas sfēras.

Attiecīgi, ņemot vērā jaunāko regulējumu par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu, ir pieļaujams, ka projekta izpildes koordinatoram ir iegūts būvprakses sertifikāts tikai vienā no minētajām jomām – būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības jomā. Tādejādi tiek sasniegts noteikumu Nr.92 mērķis un nodrošināts, ka projekta izpildes koordinatoram ir zināšanas būvniecības procesos, kā arī darba aizsardzības jautājumos.