Strādā vesels

Pēc kuriem noteikumiem pašnodarbinātajiem jānodrošina apliecības būvobjektā?

2017. gada 3. aprīlī

Jautājums

Pēc kuriem noteikumiem pašnodarbinātajiem jānodrošina apliecības būvobjektā?

Atbilde

MK noteikumi Nr.167 “Noteikumi par darbinieku apliecībām” (pieņemti 07.04.2015., spēkā no 10.04.2015.) ir izdoti saskaņā ar Darba likuma 40.panta divpadsmito daļu. Noteikumu anotācijā norādīts, ka “Noteikumu projekts ir attiecināms tikai uz darba tiesiskajām attiecībām”.

Saskaņā ar minētajiem noteikumiem darbinieka apliecībā iekļauj šādas ziņas (noteikumu 4.punkts):

 • darbinieka vārds un uzvārds;
 • darbinieka fotogrāfija vai digitālais attēls;
 • personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads) vai vīzas vai uzturēšanās atļaujas numurs, kas apliecina, ka ārzemniekam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem šāds ieraksts ir nepieciešams;
 • darba līguma noslēgšanas datums un numurs;
 • darba devēja nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs vai darba devēja vārds, uzvārds un personas kods, ja darba devējs ir fiziska persona;
 • darbinieka apliecības izsniegšanas datums;
 • cita informācija, kuru darba devējs uzskata par nepieciešamu.

Darba devējam vai darba devēja pilnvarotai personai ir pienākums parakstīt darbinieka apliecību, kā arī jāveic izsniegto apliecību uzskaite.

 

MK noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (pieņemti 25.02.2003., spēkā no 01.03.2003.)ir izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 6.punktu.

Saskaņā ar minētajiem noteikumiem nodarbināto apliecībā ietver šādu informāciju (noteikumu 283.punkts):

 • nodarbinātā vārdu un uzvārdu;
 • personas kodu vai darba atļaujas numuru Latvijā nodarbinātajiem ārzemniekiem;
 • darba līguma vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datumu un numuru;
 • atsevišķu būvdarbu veicēja nosaukumu;
 • nodarbinātā fotogrāfiju;
 • atsevišķu būvdarbu veicēja vai galvenā būvdarbu veicēja zīmogu.

MK not.Nr.92 281.punkts nosaka: "Atsevišķu būvdarbu veicējs, tai skaitā galvenais būvdarbu veicējs, nodrošina, lai būvobjektā atrastos tajā nodarbināto saraksts. Ja būvdarbus veic vairāki atsevišķu būvdarbu veicēji, tie iesniedz galvenajam būvdarbu veicējam vai, ja tāda nav, - pasūtītājam katrs savu būvobjektā nodarbināto sarakstu, ko apstiprina ar parakstu un zīmogu, norādot šādu informāciju par nodarbinātajiem:

28.11. vārds un uzvārds;

28.12. personas kods vai darba atļaujas numurs Latvijā nodarbinātajiem ārzemniekiem;

28.13. darba līguma vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datums un numurs;

28.14. atsevišķu būvdarbu veicēja nosaukums."

MK not.Nr.92 28.8 punkts nosaka: "Galvenais būvdarbu veicējs nodrošina, lai būvobjekta teritorijā iekļūtu tikai nodarbinātie, kas norādīti šo noteikumu 28.1punktā minētajā sarakstā un kam ir nodarbinātā apliecība, personu apliecinošs dokuments vai transportlīdzekļa vadītāja apliecība, kā arī citas personas ar apmeklētāja apliecību."

Tādējādi pašnodarbinātajiem apliecības būvobjektā jānodrošina saskaņā ar MK noteikumi Nr.92 prasībām.

 

Atbildi sagatavoja Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadošā eksperte Inese Sūna.